За Софияплан

Софияплан e общинско предприятие, което отговаря за високия ранг пространствени и стратегически планове на Столичната община. Разполагаме с мултидисциплинарен екип, който работи в активен диалог с широк кръг заинтересовани страни, събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда и развитието на общината, и прави предложения за политики и планови инструменти за реализацията им към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община. Предприятието се нарича Софияплан от 10 септември 2020 г., по силата на решение на Столичен общински съвет. То е наследник на Дирекция Генплан на КНИПИ Софпроект и на ОП Софпроект – ОГП, като претворява планировъчните традиции съобразно новите реалности и нужди и съхранява високия професионализъм на предшествениците си.
Ключови проекти на Софияплан са: Визия за София 2050 (дългосрочна стратегия за развитие на Столична община);  Общият устройствен план на СО (това включва действащия ОУП, измененията му за разширяване на мрежата на метрополитена и работите по подготовката за неговата обща актуализация - Планът на София) и Планът за интегрирано развитие на СО 2021-2027 - Програма за София. Предприятието е изработило общинските планове за програмните периоди 2007-2013г. и 2014-2020г. и разработва, координира и подкрепя планове, секторни стратегии и политики за устойчивото развитие на Столична община. Разгледайте проектите ни тук.
Водещи принципи в работата на Софияплан са осигуряването на максимална прозрачност в решенията за планирането на общината и възможности за участие на гражданите и експертите в информиран разговор за бъдещето на града. Сътрудничим с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. Вижте списък с партньорите ни тук. В Софияплан функционира и стажантска програма — свържете се с нас при интерес.