Концепции за интегрирани териториални инвестиции

Столична община подаде кандидатурите си в процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“

В рамките на определения от Министерство на регионалното развитие и благоустройството срок – 27 септември т. г. Столична община успешно подаде кандидатурите си в процедура № BG16FFPR003-2.001 – „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.

Обявената процедура е обвързана с прилагането на интегриран териториален подход през програмния период 2021-2027 г. в България, с който се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и други заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции. Интегрираният териториален подход представлява подход, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни – физически и юридически лица, вкл. неформални сдружения на съответната територия.

Интегрираният териториален подход в България се прилага чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции на базата на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2. ИТИ са един от инструментите, чрез които Столична община ще финансира проектни предложения със средства от фондовете при споделено управление. За тази цел общината разработи комбинирани концепции за ИТИ, с които кандидатства за финансиране на включените в тях проектни идеи от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 - 2027 г.

Подадените Концепции за ИТИ, в които Столична община е водещ партньор, са:

  • "Дигитализация, иновации и предприемачество (стартъпи) за развитие и реализация на умения на бъдещето" (развитие и оползотворяване на потенциала на младите хора чрез образователна интеграция на уязвими групи и създаване на условия за предприемачество, откриване и развитие на таланти по линия на пространства за стартъпи, иновации, вкл. социални иновации и дигитализация)
  • "Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в ЮЗР"

Освен тези две концепции Столична община участва като партньор в още две концепции.

Първата от тях - „Модернизиране на образователната и спортната инфраструктура - важен фактор за развитието на качеството на човешкия капитал в ЮЗР“ включва за изграждане на многофункционални спортни зали в две общински училища и е с водещ партньор Националната спортна академия.

Втората е с наименование „Развитие на креативните и рекреативните индустрии, основани на образователния и културния потенциал на ЮЗР“ и е с водещ партньор Националната художествена академия. В нея са включени дейности по консервация, реставрация, експониране и социализация на обекти на културното наследство, както и разработването на планове за опазване и управление за сградите на общинските минерални бани в София, собственост на Столична община.

Всички концепции, проекти в тях и партньори бяха одобрени от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на 14 септември 2023 г.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub