Програма за София

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 година. Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на града. Първият етап от разработването на Програмата включва пространен и задълбочен анализ на различните аспекти от градското развитие на София. Във втората фаза на процеса на базата на анализа се определят приоритетни зони за въздействие и конкретни ключови проекти, които ще се реализират в София през следващия програмен период на Европейския съюз от 2021 до 2027.

Целта на Програма за София е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиране чрез фондовете на Европейския съюз и други публични и частни инициативи.