За Програмата

Програма за София

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 година. Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на града. Първият етап от разработването на Програмата включва пространен и задълбочен анализ на различните аспекти от градското развитие на София. Във втората фаза на процеса на базата на анализа се определят приоритетни зони за въздействие и конкретни ключови проекти, които ще се реализират в София през следващия програмен период на Европейския съюз от 2021 до 2027.

Целта на Програма за София е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиране чрез фондовете на Европейския съюз и други публични и частни инициативи.

Работен процес

Подготовката на Програма за София е възложена на Софияплан в края на април 2020 от Главния архитект на Столичната община. През февруари 2021 г. приключи първият етап от подготовката на Програмата - анализът на състоянието на общината. В момента екипът работи по втората фаза от подготовката на Програма за София, в която ще бъдат определени зоните с най-големи нужди от намеси, както и предложенията за проекти, които да бъдат реализирани в тях.

Програма за София се разработва в тясна координация и взаимодействие с граждани, бизнес, неправителствени организации и администрация. Целта е да бъде осигурена максимална публичност и прозрачност на процеса, като се предоставят възможности за обратна връзка и информиран разговор за бъдещето на София. Стратегическият документ ще бъде финализиран след широко обществено обсъждане и поредица от консултации с експерти, браншови организации и представители на администрацията.

Работна група

Следвайки изискванията на МРРБ, Кметът Йорданка Фандъкова сформира работна група, която да отговаря за съгласуването и одобряването на Програма за София. В нея участват представители на направления и дирекции в Столична община, Областната администрация, Фонда за устойчиво градско развитие, Сдружение „Форум гражданско участие“, както и експерти от екипа на Софияплан, работещи по създаването на Програмата. Протоколи от заседанията можете да намерите в линковете долу.

Принципи на работа

Програма за София стъпва на дългосрочната стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. - “Визия за София”. За създаването на Програмата екипът на Софияплан използва богатата база данни от над 50 изследвания, направени при подготовката на Визията. Програмата ще развие в детайл и ще конкретизира стъпките и мерките, заложени за първите 7 години на Визия за София. Целите и приоритетите в новата Програма ще бъдат обвързани и с Планът на София или Общият устройствен план на Столична община. В нея ще бъдат отразени изводите и обобщенията от многобройните консултации и експертни срещи, организирани във връзка с предстоящото изменение на плана

При създаването на Програма за София Столична община се консултира с мрежата на Европейската комисия за сътрудничество и обмен на опит Урбакт. Екипът на Софияплан ще приложи опита и познанията, придобити от участието си в европейската мрежа Com.Unity.Lab. В нея водещият партньор Лисабон споделя опит от изработването на Стратегия за местно развитие на територии за приоритетна намеса. Проектът Com.Unity.Lab се финансира по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

“Програма за София” се разработва в синхрон с другите документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Тя е продължение на Общинския план за развитие (ОПР) и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Столична община, които действаха в периода 2014-2020 година. Документът се подготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Структура на Програмата

Съдържанието на Програма за София следва структура от осем специфични части:

Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние

Тази част съдържа анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на Столична община. В нея се разглеждат състоянието на местната икономика; развитието на социалната сфера и човешките ресурси; инфраструктурата, свързаността и достъпността на територията; екологичното състояние и рисковете; културно-историческото наследство; селищната мрежа и жилищния сектор; капацитета на общинската администрация за реализация на Програмата и много други. Софияплан ще картира възможно най-много информация към нивото на градоустройствените единици, тоест кварталите и населените места в общината. За всяка градоустройствена единица ще бъде създаден паспорт, който ще включва информация за населението, енергийното потребление, сградите, озеленяването, достъпа до градски транспорт, наличието на училища и детски градини и т.н. Това ще позволи много по-точно определяне на кварталите и населените места, които имат най-голяма нужда от инвестиции.

Използват се техниките на т.нар. SWOT-анализ: качествен аналитичен и прогностичен метод, отразяващ взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и рискове) за развитието на територията. Целта е да бъде избрана най-оптималната стратегия за постигане на целите в Програмата.

Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027

Програма за София съдържа визия за бъдещето, стратегическите цели и приоритети, насочени към потенциала за развитие на територията със съответни мерки към тях. Отправна точка са целите и стъпките, предписани във вече одобрената Визия за София. В тази част на документа се определя стратегията за реализация на програмата, която обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените стратегически цели и свързаните с тях приоритети за развитие на столичния град.

Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни

Идеята е в подготовката и реализацията на Програма за София за 2021-2027 г. да се включат максимален брой заинтересовани лица. Участието на гражданите в процеса е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. Затова Софияплан възлага на Imp-Act Agency изготвянето и реализацията на комуникационна стратегия, която да обясни и да популяризира смисъла и мястото на Програма за София в системата на стратегическото и пространствено планиране в града. Нейна задача е да осигури прозрачност и информираност за процеса и очакваните резултати, като запознае и активира заинтересованите страни да участват в създаването и прилагането на документа.

Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход

На база на анализа на силните и слабите страни на територията, както и на потенциалите за развитие, се определят приоритетни зони за въздействие. В тях ще бъде съсредоточено изпълнението на конкретните мерки и дейности, предвидени в Програмата. Това включва подготовката, финансирането и изпълнението на ключови проекти, които ще се реализират в различните райони на София.

Част V. Програма за реализация

Програмата за реализация на стратегическия документ има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието. Тя трябва да бъде разработена на базата на прилагането на интегриран подход. Хоризонтът ѝ е седем години и може да бъде актуализирана периодично.

Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

Адаптирането на подходите в планирането към глобалното затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни бедствия. В тази част от

Програмата ще бъде описана връзката между идентифицираните в анализите рискове и проблеми, формулираните цели, приоритети и мерки за ограничаване на изменението на климата, и за адаптация към вече настъпилите промени. Основа за предложенията тук ще е общинският План за действие за устойчива енергия и климат, който е част от ангажимента на Столична община по Споразумението на кметовете и е в процес на изработване.

Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програмата

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Програма за София цели осигуряването на оптималното ѝ изпълнение. Крайният резултат е постигането на интегрирано устойчиво развитие и ефективно разходване на ресурсите за реализация на планираните проекти.

Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР

По време на разработването на Програма за София по преценка на Кмета на общината може да се извърши предварителна оценка на социалноикономическото ѝ въздействие върху развитието на общината, както и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

Столична община

ОП „Софияплан“
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub