Стъпка 6: Преценка за необходимост от екологична оценка

Изготвянето на Програма за София е съобразено с всички относими планове и програми в областта на опазването на околната среда и смекчаването на и адаптацията към изменението на климата, разработени или в процес на разработване на национално или общинско ниво. 

Програмата за София допринася за изпълнение на общностните приоритети и законодателство на местно ниво на своята територия. Тя е пряко свързана с европейската и националната рамка в областта на околната среда и климата, както и с регионалната политика и е в съответствие с наложилата се общоевропейска практика за интегрирано планиране, което се осъществява, както на ниво анализи, така и по отношение на идентифицирани мерки и решения. Изпълнението на Програмата не предвижда намеси, които биха засегнали елементи от Националната екологична мрежа.

В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Програма за София бива подложена на преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). Първият пакет от необходимите документи за извършване на преценката са подготвени от Софияплан и внесени от Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ) в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) на 10 декември 2020 г. В отговор на запитването, екипът на Софияплан получава искане за по-подробна информация от РИОСВ. Тя е подготвена от общинското предприятие и внесена отново от НАГ в РИОСВ на две части - на 08 и на 13 септември 2021 г. Със свое писмо от 07.10.2021 г. РИОСВ уведоми, че не е необходимо извършването на Екологична оценка за Програма за София.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub