Анализ на максималното натоварване на жилищната сфера

Макроанализът изследва и визуализира ефекта от пълната реализация на Общия устройствен план (ОУП) върху броя на жителите в Столична община. Планът на София, чрез параметрите на устройствените зони, задава индиректно максимално допустимия обем от жилища в общината. Целта на изследването е да предвиди ефекта от пълната реализация на параметрите, заложени в действащия ОУП.

Проучването е извършено от Софияплан през 2019 година, като са използвани данни от Кадастралната карта на Столична община (актуални към октомври 2018 г.), от НСИ (2011 г.), ГРАО (2017 г.) и Общия устройствен план.

Анализът се състои от две части. В първата е изчислен поемният капацитет на съществуващия жилищен фонд по данни от Кадастралната карта, НСИ и ГРАО. Във втората част е изчислена потенциалната жилищна площ, която може да бъде реализирана при прилагане на максимално допустимите параметри в ОУП. В двете части на изследването са използвани три стандарта за обитаване - 30, 35 или 40 квадратни метра на жител.

Анализът води до няколко важни извода. Първият е, че съществуващото в момента количество жилищна площ е достатъчно за сегашния брой обитатели на Столична община. Инвестициите в жилища трябва да бъдат пренасочени от изграждане на нови квартали към обновяване на съществуващия сграден фонд или неговата подмяна. Обратният процес би довел до увеличаване броя на необитаваните жилища, което от своя страна ще намали себестойността им, ще създаде проблеми с обслужването и обживяването на градската среда.

Вторият извод от анализа показва, че действащият ОУП позволява строителството на огромно количество нови жилища, голяма част от които в изключително натоварените южни и източни квартали на София. При по-голяма гъстота на населението това означава допълнително около един милион нови жители на Столична община. Анализът показва, че осъществяването на параметрите, предвидени в ОУП може да доведе до съществени проблеми, свързани с осигуряването на инженерната, транспортна, екологична и социална инфраструктура за новите жилища.

Въпреки че реализацията на този максимален обем зависи основно от демографското и икономическо развитие на Столична община, анализът поставя въпроса за необходимостта от преосмисляне на параметрите на устройствените зони, заложени в Общия устройствен план.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub