Отворени данни

На тази страница можете да се запознаете с данните, които използваме в своите анализи, или които са резултат от нашата работа. Публикувани са само данни, за които ОП "Софияплан" няма изрична забрана за разпространение. Данните са достъпни за изтегляне чрез бутона "връзка", както и чрез приложен програмен интерфейс (API), инструкции за използването на който можете да видите по-надолу. Отворените данни са ключов елемент от разбирането ни за прозрачност, въвличане и споделена работа в сферата на градските изследвания. Ще се радваме да ни информирате за какви цели и с какъв резултат сте използвали споделените на тази страница данни.

Освен на тази страница, можете да достъпвате автоматизирано данни (от географско естество) и на нашия ГИС портал, достъпен от менюто "Карти". Инструкции за това вижте също по-долу.

Как да използвам тази страница?

На страницата се зареждат автоматично всички набори от данни, които към настоящия момент са достъпни за изтегляне от ОП "Софияплан". За всеки от наборите можете да видите неговото описание, категория спрямо групите ресурси на Общия устройствен план, както и дата, към която наборът е актуален. Някои набори са един и същи вид данни, но към различни дати (предстои тяхното групиране). Можете също така да търсите конкретен набор или конкретна категория, ползвайки полето "Търси". Всеки набор указва и размера на файла, който можете да изтеглите.

Как да използвам API за достъп до данните (приложен програмен интерфейс)?

Можете да достъпите API за отворени данни на ОП "Софияплан" на адрес: https://api.sofiaplan.bg. По-долу следва описание на различните входни точки (endpoints) на интерфейса.

Мога ли да ползвам данните свободно?

Данните могат да се ползват свободно. Ще се радваме да ни информирате за какви цели и с какъв резултат сте използвали споделените на тази страница данни.

Това всички данни, с които работи Софияплан ли са?

Изглед към менюто за разработчици в ГИС портала

Имаме право да предоставим само част от данните, с които работим. Данни като кадастралната карта, регулация и др. нямаме право да споделяме. За достъп до тях е необходимо да се обърнете към източника на съответните данни.

Мога ли да видя географските данни визуализирани?

Част от данните, публикувани тук, са представени и на ГИС портала ни, достъпен от менюто "Карти". Отваряйки някоя от картите, които ГИС порталът предлага, можете да ползвате менюто за разработчици горе вдясно, за да се сдобиете с линковете към различни формати на сервиране на данните. В ГИС портала са налични и данни, които не са показани на тази страница, тъй като се отнасят за конкретна територия (изследване), докато показаните тук данни са за целия град, или община.

Какви промени планирате по API?

На този етап планираме поне още една версия на интерфейса, която да позволи обединяването на общи ресурси от различни дати. При обновена схема на данните, ще обновим и настоящата страница, както и версията на API.

Административни адреси
Геокодирани адреси от НСИ с данни за населението от преброяването 2011 година
Източник: НСИ Kъм дата: 2018-02-27 Размер: 84,99 MB
Археология
Археологически недвижими културни ценности - площни обекти от детайлни проучвания
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-10-01 Размер: 12,54 KB
Атмосферен въздух
Разпределение на средногодишните концентрации на азотни оксиди с отчетено средногодишно фоново ниво на NO2 от 3 µg/m3 за 2018 г.
Източник: ПКАВ Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 39,73 KB
Атмосферен въздух
Домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от преброяване на НСИ 2011 г.
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,8 MB
Атмосферен въздух
Разпределение на средногодишните концентрации от всички източници на ФПЧ10 за 2018 г. с отчетено фоново ниво от 15 µg/m3
Източник: ПКАВ Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 53,35 KB
Атмосферен въздух
Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от източници на битово отопление и транспорт
Източник: ХТИ Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 133,2 KB
Атмосферен въздух
Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от източници на битово отопление
Източник: ХТИ Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 136,76 KB
Атмосферен въздух
Пунктове за измерване качеството на въздуха
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,27 KB
Атмосферен въздух
Качество на въздуха (ФПЧ)
Източник: airsofia Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 816,12 KB
Биоразнообразие
Подотдели на горски територии
Източник: ДГС Kъм дата: 2020-03-09 Размер: 37,03 MB
Биоразнообразие
Горски територии - секции
Източник: ДГС Kъм дата: 2020-03-09 Размер: 1,25 KB
Биоразнообразие
Горски територии - вид дърво
Източник: ДГС Kъм дата: 2020-03-09 Размер: 31,97 MB
Биоразнообразие
Инвентаризация - горски територии
Източник: ДГС Kъм дата: 2020-03-09 Размер: 52,93 MB
Биоразнообразие
Дървесни масиви (София град)
Източник: Urban Atlas Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 35,63 MB
Биоразнообразие
Дървесни масиви (Столична община)
Източник: Urban Atlas Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 71,6 MB
Биоразнообразие
Засенчване от дървесни масиви (София град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 3,79 MB
Биоразнообразие
Дървета
Източник: ДЗС Kъм дата: 2019-06-12 Размер: 1,53 MB
Биоразнообразие
Зони на биоразнообразие
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-10 Размер: 99,9 KB
Велосипедна мрежа
Велосипедна мрежа - изградена (Столична община)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 52,85 KB
Велосипедна мрежа
Велосипедна мрежа - изградена
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 46,65 KB
Велосипедна мрежа
Велосипедна мрежа - предвидени линии
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-02-17 Размер: 30,06 KB
Велосипедна мрежа
Приоритетни разширения на веломрежата - кръстовища
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 1,03 KB
Велосипедна мрежа
Велоалея от ул. "Сердика", през пл. "Независимост", по бул. "Тодор Александров" до бул. "Христо Ботев"
Източник: ДТИ Kъм дата: 2018-01-01 Размер:
Велосипедна мрежа
Велоалея Прага - Раковска
Източник: ДТИ Kъм дата: 2018-01-01 Размер:
Велосипедна мрежа
Велоалея Скобелев
Източник: ДТИ Kъм дата: 2018-01-01 Размер:
Велосипедна мрежа
Велоалеи от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 525,82 KB
Водни тела
Мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг за състоянието на повърхностните водни тела, попадащи в обхвата на Столична община
Източник: БД Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 1005,11 KB
Водни тела
Река Искър
Източник: Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 516,79 MB
Водни тела
Хидроложка система на СО
Източник: БД Kъм дата: няма информация Размер: 3,57 MB
Водни тела
Зони с наводнения от облитането с дрон през февруари 2021 г.
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 184,06 KB
Водни тела
Подпочвени води от част геология на ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 373,59 KB
Водни тела
Реки от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: няма информация Размер: 2,58 MB
Водни тела
Водни площи от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: няма информация Размер: 645,17 KB
Водни тела
Езера
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 133,25 KB
Водни тела
Подземни водни тела
Източник: БД Kъм дата: 2019-11-28 Размер: 572,5 KB
Водни тела
Подземни водни тела. За целия Дунавски район.
Източник: БД Kъм дата: 2019-11-28 Размер: 4,87 MB
Водни тела
Пункт за измерване на качеството на повърхностните води
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 22,35 KB
Водни тела
Пункт за измерване на качеството на повърхностните води
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-11-01 Размер: 12,87 KB
Водни тела
Пункт за измерване на количеството на повърхностните води
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 5,13 KB
Водни тела
Реки
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 627,15 KB
Водни тела
Реки
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-11-25 Размер: 539,79 KB
Водни тела
Буфер на реките 100м
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-11-25 Размер: 659,51 KB
Водни тела
Буфер на реките 200м
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-11-25 Размер: 431,25 KB
Водни тела
Участък от река с регистриран проблем в начина на трайно ползване
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 537,16 KB
Водни тела
Участък от река с регистриран проблем със собствеността на терена
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 348,9 KB
Водни тела
Райони със значителен потенциален риск от наводнения
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 30,44 KB
Водни тела
Санитарно-охранителни зони
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 1,82 MB
Водни тела
Дял от територията на ГЕ заета от площни водни обекти
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,83 MB
Водни тела
Водосбори
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 290,21 KB
Водни тела
Територии с риск от заливане при наводнение - ниска вероятност
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 2,25 MB
Водни тела
Територии с риск от заливане при наводнение - средна вероятност
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 1,9 MB
Водни тела
Територии с риск от заливане при наводнение - висока вероятност
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 1,91 MB
Водни тела
Зони опазване на риби
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 65,06 KB
Водни тела
Защитени зони - питейно-битово водоснабдяване - повърностни води
Източник: БД Kъм дата: 2018-06-18 Размер: 59,9 KB
Водопроводна мрежа и съоръжения за чисти води
Хлораторни станции на ВиК от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 10,18 KB
Водопроводна мрежа и съоръжения за чисти води
Канали на ВиК от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 306,71 KB
Водопроводна мрежа и съоръжения за чисти води
Водопровод от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 244,5 KB
Водопроводна мрежа и съоръжения за чисти води
Преминаване на водопровод през частни имоти
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 68,46 MB
Въжени транспортни мрежи
Въжени линии (лифтове)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-11 Размер: 2,32 KB
Газопреносна мрежа и съоръжения
Газопроводна мрежа от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 45,11 KB
Геоложки строеж и процеси
Микросеизмичност - зона със сеизмичен коефициент >0.30
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 27,83 KB
Геоложки строеж и процеси
Минерални водоизточници
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 17,21 KB
Геоложки строеж и процеси
Разломи
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 56,09 KB
Геоложки строеж и процеси
Свлачища
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 148,69 KB
Граници и правила
Микрорайон за отдих, Искър - юг, Подробен териториално - устройствен план, функционално райониране - II вариант, М 1:50 000
Източник: Софияплан Kъм дата: 1974-12-01 Размер: 87,32 MB
Граници и правила
Общ градоустройствен палн на София - 1961, състояние към 1992, М 1:10 000 (1 част)
Източник: Kъм дата: 1961-01-01 Размер: 140,07 MB
Граници и правила
Общ градоустройствен палн на София - 1961, състояние към 1992, М 1:10 000 (2 част)
Източник: Kъм дата: 1961-01-01 Размер: 347,29 MB
Граници и правила
Общ градоустройствен палн на София - 1961, състояние към 1992, М 1:10 000 (3 част)
Източник: Kъм дата: 1961-01-01 Размер: 320,55 MB
Граници и правила
Устройствени параметри на устройствените зони на ОУП, предназначение, основни и допълващи функции, ограничения
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 33,41 KB
Граници и правила
ОУП - одобренини, всички данни (албуми на bg и en, документи, екология, зелена система)
Източник: Софияплан Kъм дата: няма информация Размер: 3,52 GB
Граници и правила
Стари сканирани планове (Кадастрални, Устройствени и др.) на София
Източник: НАГ Kъм дата: няма информация Размер: 5,44 GB
Граници и правила
Граници на общини, които попадат в агломерационния ареал на София
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 2,78 MB
Граници и правила
Строителна граница на Град София
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-11-19 Размер: 125,51 KB
Граници и правила
Граница на Столична община
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-11-19 Размер: 423,29 KB
Граници и правила
Граници на населените места в СО, без град София
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 449,64 KB
Граници и правила
Райони на Столична община
Източник: НАГ Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 1,1 MB
Граници и правила
Градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-06-16 Размер: 4,79 MB
Граници и правила
Градски структури
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 764,92 KB
Граници и правила
Квартали на Столична община
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,95 MB
Граници и правила
Граници на общини, съседни на Столична община
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 1,98 MB
Граници и правила
Албума на ОУП 2010 година в pdf (Схеми + доклад)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2011-01-01 Размер: 471,03 MB
Граници и правила
Албума на ОУП 2011 година в pdf (Схеми + доклад)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2012-01-01 Размер: 1,34 GB
Граници и правила
Албума на ОУП 2009 година в pdf (Схеми + доклад)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2010-01-01 Размер: 599,68 MB
Граници и правила
Палаткови лагери
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-03-01 Размер: 63,86 KB
Граници и правила
Брой училища спрямо жилищна площ по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-11-06 Размер: 2,54 MB
Граници и правила
Моно и полифункционалност по групи функции по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-07-19 Размер: 2,46 MB
Граници и правила
Контролни райони от НСИ
Източник: НСИ Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 1,77 MB
Граници и правила
Преброителни участъци от НСИ
Източник: НСИ Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 3,66 MB
Граници и правила
Предоставени концесии
Източник: МЕ Kъм дата: 2020-04-01 Размер: 21,15 KB
Граници и правила
Прекратени концесии
Източник: МЕ Kъм дата: 2020-04-01 Размер: 17,44 KB
Граници и правила
Зелена и синя зона за паркиране
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2016-01-01 Размер: 29,35 KB
Граници и правила
Зелена и синя зона за паркиране
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 36,82 KB
Граници и правила
Морфология по градоустройствени единици (София град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-22 Размер: 1,31 MB
Граници и правила
Детски градини и ясли - имоти
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 31,97 KB
Граници и правила
Училища - имоти
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 49,31 KB
Граници и правила
Отопление от преброяването на НСИ 2011 г. по ГЕ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 2,59 MB
Граници и правила
Територии питейни води
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 320,9 KB
Граници и правила
Защитени територии
Източник: ИАОС Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 524,91 KB
Граници и правила
Защитени зони - Натура 2000
Източник: ИАОС Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 427,52 KB
Граници и правила
Устройствени режими НКЦ от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 6,63 MB
Граници и правила
Преобладаващо функционално зониране от ОУП 2009 по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 4,8 MB
Граници и правила
Територии на характерни селищни структури
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 520,62 KB
Граници и правила
Територии от ОУП (селищни структури, резерват, културни пейзажи и други)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 6,78 MB
Граници и правила
Устройствени зони от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 30,97 MB
Граници и правила
Далекоперспективни устройствени зони от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 974,79 KB
Граници и правила
Устройствени зони пресечени с далекоперспективните устройствени зони от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 32,66 MB
Граници и правила
Защитени територии на културно исторически пространства
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-03-25 Размер: 296,02 KB
Граници и правила
Застроителен потенциал спрямо устройствени зони в ОУП 2009 по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 4,82 MB
Граници и правила
Зони със специфични правила и параметри от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 220,75 KB
Граници и правила
Коригирани ЖМ зони
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-10-01 Размер: 2,1 MB
Граници и правила
Схеми ЖМ (прилагат се за малко етажни жилищни сгради, със специфични параметри) за прилагане на ОУП чрез ПУП
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 808,05 KB
Граници и правила
Зони от ПУП по член 16 (План за регулация)
Източник: НАГ Kъм дата: няма информация Размер: 193,63 KB
Граници и правила
Брой разрешения за строеж след 2010 година по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-11-19 Размер: 4,8 MB
Граници и правила
Разрешения за строеж след 2010 година по райони
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-11-19 Размер: 1,1 MB
Документи
Административни документи свързани с процедурите по одобряването на ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: няма информация Размер: 6,71 MB
Документи
Облитане с дрон на Борисова
Източник: СМГ Kъм дата: 2019-11-01 Размер: 61,65 GB
Документи
Методически указания за ПИРО
Източник: МРРБ Kъм дата: 2020-03-01 Размер: 729,82 KB
Документи
Облитане с дрон на Манастирски ливади - изток
Източник: СМГ Kъм дата: 2019-11-01 Размер: 25,41 GB
Документи
Национална интегрирана транспортна стратегия до 2030 година
Източник: МТ Kъм дата: няма информация Размер: 22,63 GB
Документи
Счетоводни разходи за транзакция при оценката на политиката за планиране
Източник: Интернет Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 317,14 KB
Документи
Ортофото на пилотен проект ЕСУ Борисова
Източник: СМГ Kъм дата: 2020-06-13 Размер: 20,43 GB
Документи
Проекти по инвестиционна програма - точки (ИПГВР)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 34,58 KB
Документи
Проекти по инвестиционна програма - полигони (ИПГВР)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 79,86 KB
Документи
Линейни проекти включени в ИПГВР
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 33,37 KB
Документи
Площни проекти включени в ИПГВР
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 81,45 KB
Документи
Точкови проекти включени в ИПГВР
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 259,19 KB
Документи
Зони на ИПГВР
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 45,01 KB
Документи
Интегриране на науката за екосистемите в пространственото планиране
Източник: Интернет Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 2,66 MB
Документи
Ортофото на Манастирски ливади - изток
Източник: СМГ Kъм дата: 2020-06-15 Размер: 1,18 GB
Документи
Номенклатура - финансиране на училищата
Източник: Софияплан Kъм дата: няма информация Размер: 232 B
Документи
Индикативни проекти по ОПР - линейни
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 278,33 KB
Документи
Индикативни проекти по ОПР - площни
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 126,81 KB
Документи
Индикативни проекти по ОПР - точкови
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 498,93 KB
Доходи
Среден месечен доход на физически лица като % над/под средното за СО
Източник: НАП Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 1,1 MB
Доходи
Удовлетвореност от доходи (Социологическо проучване за качество на живот)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 607,28 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Улично осветление - резултат от теренни проучвания на СУБ за анализа на ВЕЦ-Симеоново-Кръстова
Източник: СУБ Kъм дата: 2020-12-10 Размер: 80,11 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Улично осветление - надземен кабел
Източник: ДТИ Kъм дата: 2017-11-01 Размер: 40,17 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Улично осветление - осветителен стълб
Източник: ДТИ Kъм дата: 2017-11-01 Размер: 32,19 MB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Улично осветление - осветително тяло
Източник: ДТИ Kъм дата: 2017-11-01 Размер: 33,99 MB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Улично осветление - подземен кабел
Източник: ДТИ Kъм дата: 2017-11-01 Размер: 14,47 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Улично осветление - шахта
Източник: ДТИ Kъм дата: 2017-11-01 Размер: 12,86 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Улично осветление - табло
Източник: ДТИ Kъм дата: 2017-11-01 Размер: 626,9 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Електрическа мрежа от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 119,89 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Електропровод от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 105,6 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Пояснителен текст към електрическата мрежа в проект от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 11,87 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Подстанции на електрическата мрежа от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 31,29 KB
Електрическа мрежа, производство на енергия и съоръжения
Електрически съоръжения в проект от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2007-01-01 Размер: 1,99 KB
Здраве
Концентрация на здравна инфраструктура по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,79 MB
Здраве
Концентрация на обслужващи обекти свързани със здравето по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,79 MB
Здраве
Лица с прекъснати здравноосигурителни права
Източник: НЗОК Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 1,1 MB
Икономически ресурси
Сценарии за енергийно развитие по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-08-11 Размер: 3,71 MB
Икономически ресурси
Данни за енергийното развитие по ГЕ. Анализа на Софена за песимистичен, отпимистичен и реалистичен вариант.
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-09-03 Размер: 6,14 MB
Инвестиции
Състояние на материалната база и интервенции в обекти с финансирани проекти
Източник: СО Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 63,78 KB
Инвестиции
Проекти по оперативни програми
Източник: Интернет Kъм дата: 2020-06-01 Размер: 2,8 MB
Инженерни мрежи и съоръжения
Микрорайон за отдих, Искър - юг, Подробен териториално - устройствен план, инженерни системи, М 1:50 000
Източник: Софияплан Kъм дата: 1974-12-01 Размер: 88,44 MB
Канализационна мрежа и съоръжения за мръсни води
Водосборна площ на главни канализационни колектори
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 217,09 KB
Канализационна мрежа и съоръжения за мръсни води
Преминаване на канализацията през частни имоти
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 24,48 MB
Канализационна мрежа и съоръжения за мръсни води
Степен на изграденост на канализационната мрежа по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,8 MB
Климат
Дневни количества валежи за исторически период 1976 - 2005 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 2,8 MB
Климат
Дневни количества валежи по сценарий RCP 4,5 (умерен) за бъдещият период 2021 - 2050 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 2,96 MB
Климат
Дневни количества валежи по сценарий RCP 8,5 (песимистичен) за бъдещият период 2021 - 2050 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 2,08 MB
Климат
Максимални дневни количества валежи за историческия период 1976 - 2005 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 152,67 KB
Климат
Максимални дневни количества валежи по сценарий RCP 4,5 (умерен) за бъдещият период 2021 - 2050 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 155,92 KB
Климат
Максимални дневни количества валежи по сценарий RCP 8,5 (песимистичен) за бъдещият период 2021 - 2050 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 111,38 KB
Климат
Локални климатични зони
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 1,26 MB
Климат
Средна температура на земната повърхност в интервала 20-22 часа (август 2019)
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 761,92 KB
Климат
Температури за историческия период 1976 - 2005 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 2,06 MB
Климат
Температури по сценарий RCP 4,5 (умерен) за бъдещият период 2021 - 2050 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 2,08 MB
Климат
Температури по сценарий RCP 8,5 (песимистичен) за бъдещият период 2021 - 2050 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 2,09 MB
Климат
Максимални температури за историческия период 1976 - 2005 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 170,1 KB
Климат
Максимални температури по сценарий RCP 4,5 (умерен) за бъдещият период 2021 - 2050 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 167,22 KB
Климат
Максимални температури по сценарий RCP 8,5 (песимистичен) за бъдещият период 2021 - 2050 година
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 252,63 KB
Културна инфраструктура
Читалища
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-08-07 Размер: 419,78 KB
Културни ценности
Брой НКЦ по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 4,93 MB
Културни ценности
Обекти на индустриалното наследство
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 4,1 KB
Културни ценности
Културни коридори и маршрути
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 28,82 KB
Културни ценности
Обекти, част от културни маршрути
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 2,5 KB
Културни ценности
Концентрация на НКЦ от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 77,23 KB
Лъчения
Пунктове за измерване на електромагнитни лъчения
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 30,32 KB
Лъчения
Интензивност на ГТО (градски топлинен остров) в интервала 20-22 часа (август 2019)
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 872,57 KB
Лъчения
Степен на уязвимост на населението по отношение интензивността от проява на ГТО (градски топлинен остров)
Източник: СО Kъм дата: 2020-10-22 Размер: 525,5 KB
Мрежа на колесен обществен транспорт
Достъп до работни места с обществен транспорт - градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 2,49 MB
Мрежа на колесен обществен транспорт
Достъп до работни места с обществен транспорт - транспортни райони
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,32 MB
Мрежа на колесен обществен транспорт
Автобусни линии
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 1,95 MB
Мрежа на колесен обществен транспорт
Автобусни линии
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2018-11-01 Размер: 2,07 MB
Мрежа на колесен обществен транспорт
Тролейбусни линии
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-11-22 Размер: 259,14 KB
Мрежа на колесен обществен транспорт
Тролейбусни линии
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 169,19 KB
Население
Демографска прогноза на Копралев, приведена към новите градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-06-16 Размер: 6,33 MB
Население
Демографска прогноза на Копралев по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 3,81 MB
Население
Достъп на население до ДКС по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 974,49 KB
Население
Пешеходен достъп до училища и общински детски градини - дял необслужено население
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 1,04 MB
Население
Потенциално допълнително население по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-11 Размер: 4,91 MB
Население
Населението в агломерационния ареал на София от преброяването на НСИ 2011 година в grid мрежа 1х1 км
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 8,39 MB
Население
Натоварване на жилищните сгради - съществуващо положение
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-11-18 Размер: 4,91 MB
Образование
kml файлове с данни за ДГ и имоти, Общински ДГ (в имоти без данни за собствеността, имоти държавна частна собственост, имоти съсобственост и имоти частна собственост)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-09-01 Размер: 3,69 MB
Образование
kml файлове с данни за Училища и имоти, Държавни училища в частни имоти, Държавни училища в имоти без данни за собствеността, Общински училища в имоти без данни за собствеността
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-09-01 Размер: 26,83 KB
Образование
Регистрационни карти (детски градини)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 149,01 KB
Образование
Регистрационни карти - групи (детски градини)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 99,96 KB
Образование
Концентрация на образователна инфраструктура по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 1,04 MB
Образование
ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г.
Източник: НСИ Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 111,97 KB
Околна среда
Микрорайон за отдих, Искър - юг, Подробен териториално - устройствен план, условия на средата, М 1:50 000
Източник: Софияплан Kъм дата: 1974-12-01 Размер: 97,36 MB
Основни икономически показатели
Цени за наем и покупка на имоти по градоустройствени единици
Източник: Интернет Kъм дата: 2020-07-05 Размер: 9,2 MB
Основни икономически показатели
Оборот на компаниите, опериращи в СО по райони
Източник: НАП Kъм дата: 2016-01-01 Размер: 1,1 MB
Открити площни обекти
Детски площадки
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-15 Размер: 1,29 MB
Открити площни обекти
Детски площадки
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-04-18 Размер: 2,82 MB
Открити площни обекти
Дежурна карта (детски площадки)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2017-09-01 Размер: 1,42 MB
Открити площни обекти
Дежурна карта достъпност (до детски площадки) - радиус около обект
Източник: Софияплан Kъм дата: 2017-09-01 Размер: 6,59 MB
Открити площни обекти
Пешеходна достъпност до детски площадки за частичен ремонт
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 1,57 MB
Открити площни обекти
Пешеходна достъпност до детски площадки - за привеждане в съответствие с Наредба 1
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 10,01 MB
Открити площни обекти
Пешеходна достъпност до детски площадки - новоизградени
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 2,9 MB
Открити площни обекти
Пазари
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-07-08 Размер: 21,47 KB
Пешеходна мрежа
Интегрираност на пешеходната мрежа в близост до инфраструктурни делители
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 2,35 MB
Пешеходна мрежа
Пешеходна мрежа (София град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-04-22 Размер: 27,24 MB
Пешеходна мрежа
Пешеходна мрежа (София град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-08-20 Размер: 30,33 MB
Пешеходна мрежа
Пешеходна мрежа (Столична община)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-08-20 Размер: 35,51 MB
Пешеходна мрежа
Пешеходна мрежа (Столична община)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-04-06 Размер: 66,16 MB
Пешеходна мрежа
Пешеходна мрежа, разделена по отсечки (София град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-04-22 Размер: 38,15 MB
Пешеходна мрежа
Пространствен синтаксис на пешеходната мрежа
Източник: Софияплан Kъм дата: няма информация Размер: 398,29 MB
Почви
Албедо
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-10 Размер: 41,69 MB
Почви
Основни обекти изтоници на замърсяване на почвите
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 103,71 KB
Почви
Почвено запечатване от Urban atlas
Източник: Urban Atlas Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 105,64 MB
Почви
Граници на землища и процент на замърсени замеделски земи
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 297,5 KB
Почви
Почвено запечатване в проценти
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-12-03 Размер: 695,54 MB
Почви
Среден процент запечатани почви в ГЕ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,86 MB
Почви
Земно покритие от Urban atlas
Източник: Urban Atlas Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 191,45 MB
Почви
Зона с потенциално замърсени почви
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 225,94 KB
Почви
Зони с потенциал за замърсяване на почвите
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 221,77 KB
Преместваеми и монументални обекти
Спортни площадки
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-11-01 Размер: 29,38 KB
Растителност
Горски мониторинг - ИАОС - 2018
Източник: ИАОС Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 3,4 MB
Растителност
Данни за зелената система от ОУП 2009 (насоки, оценки, състояние)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2000-01-01 Размер: 268,25 KB
Растителност
Микрорайон за отдих, Искър - юг, Подробен териториално - устройствен план, съществуващи насаждения и ландшафт, М 1:50 000
Източник: Софияплан Kъм дата: 1974-12-01 Размер: 97,2 MB
Растителност
Микрорайон за отдих, Искър - юг, Подробен териториално - устройствен план, ландшафтни мероприятия, М 1:50 000
Източник: Софияплан Kъм дата: 1974-12-01 Размер: 93,14 MB
Растителност
Достъп до паркове (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 24,69 MB
Растителност
Достъп до паркове (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 23,9 MB
Растителност
Достъп до паркове (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 19,1 MB
Растителност
Достъп до паркове (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 19,04 MB
Растителност
Достъп до паркове (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 5,59 MB
Растителност
Достъп до паркове (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 807,68 KB
Растителност
Номенклатура видове дървета
Източник: Софияплан Kъм дата: няма информация Размер: 432 B
Растителност
Постигнато озеленяване, изследвано чрез дани от сателит Sentinel
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 22,07 MB
Растителност
Мониторинг на постигнатото озеленяване по УЗ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2017-12-01 Размер: 7,69 MB
Растителност
Kартотекирани дървета
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,59 MB
Растителност
Горски територии
Източник: ДГС Kъм дата: 2020-03-09 Размер: 10,09 MB
Растителност
Зелени площи
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-05-18 Размер: 46,07 MB
Растителност
Одобрени проекти по програма "Зелена София"
Източник: Зелена София Kъм дата: 2019-04-08 Размер: 344,96 KB
Растителност
Паркове и градини
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-10-01 Размер: 117,69 KB
Растителност
Паркове и градини
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-09-14 Размер: 1,42 MB
Растителност
Входове към паркове и градини
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-10-01 Размер: 175,46 KB
Растителност
Входове към паркове и градини
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-09-14 Размер: 278,35 KB
Растителност
Пешеходна достъпност до реализирани паркове и градини
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 3,22 MB
Растителност
Жилищни сгради без пешеходен достъп до паркове и градини
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 14,83 MB
Растителност
Жилищни сгради с пешеходен достъп до паркове и градини
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 6,01 MB
Растителност
Дял от земята, планирана по ОУП за обекти на зелената система за широко обществено ползване
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,84 MB
Растителност
Дървесни масиви
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-12-08 Размер: 187,59 MB
Растителност
Засенчване от дървесни масиви
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-07-29 Размер: 64,34 MB
Растителност
Oбследваната по проекта 0067_ВЕЦ_Симеонова_Кръстова дървесна растителност от СУБ с помощта на ЕдноДърво
Източник: СУБ Kъм дата: 2020-01-05 Размер: 506,14 KB
Растителност
Широк обхват на зелените клинове
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 18,09 KB
Растителност
Зелени клинове
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-10 Размер: 480,96 KB
Релеф
Цифров модел на релефа с включени сгради (София - град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 21,02 MB
Релеф
Карта на изложенията в Столична община по класове
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-11-18 Размер: 150,38 MB
Релеф
Карта на изложенията в Столична община в градуси
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-11-18 Размер: 4,37 GB
Релеф
Карта на надморската височина в Столична община по класове
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-11-18 Размер: 26,85 MB
Релеф
Карта на надморската височина в Столична община в метри
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-11-18 Размер: 4,17 GB
Релеф
Карта на процентните наклони в Столична община по класове
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-11-18 Размер: 129,76 MB
Релеф
Карта на процентните наклони в Столична община
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-11-18 Размер: 4,32 GB
Релеф
Цифров модел на релефа - чист (София - град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 21,59 MB
Релсови мрежи
Данни за пътникопотока в железопътен възел София за 2016 година
Източник: БДЖ Kъм дата: 2016-01-01 Размер:
Релсови мрежи
Достъпност до метро (1 и 2 линия) (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,73 MB
Релсови мрежи
Достъпност до метро (1 и 2 линия) (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 986,34 KB
Релсови мрежи
Достъпност до метро (1 и 2 линия) (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 659,14 KB
Релсови мрежи
Достъп до метро (3 линия) (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 365,35 KB
Релсови мрежи
Достъпност до метро (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 2,38 MB
Релсови мрежи
Достъпност до метро (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,33 MB
Релсови мрежи
Достъпност до метро (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 831,75 KB
Релсови мрежи
Достъпност до метростанции на 400 и 800м
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-10-01 Размер: 544,98 KB
Релсови мрежи
Достъпност до метростанции на 400 и 800м (отделно за всяка станция)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-10-01 Размер: 3,99 MB
Релсови мрежи
ЖП гари и спирки в СО и тяхното натоварване
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 7,13 KB
Релсови мрежи
Метро - линии 1 и 2
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-11-19 Размер: 84,79 KB
Релсови мрежи
Метро - линия 3
Източник: Софияплан Kъм дата: 2017-01-10 Размер: 56,95 KB
Релсови мрежи
Трамвайни линии (София град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-11-22 Размер: 478,08 KB
Релсови мрежи
Трамвайни линии (София град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-08-31 Размер: 437,57 KB
Релсови мрежи
Трамвайни линии (Столична община)
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 294,13 KB
Релсови мрежи
Трамвайна мрежа по междурелсие
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 281,76 KB
Релсови мрежи
Проекти за модернизация на жп линии на територията на СО и прилежащите области
Източник: МТИТС, НКЖИ Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 817,61 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Ослънчаване на сгради
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-09-24 Размер: 302,14 MB
Сгради и самостоятелни обекти
2019 регистър СО санирани многофамилни сгради
Източник: Интернет Kъм дата: 2019-05-31 Размер: 636,88 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Центрови при бедствия и аварии
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-03-01 Размер: 257,18 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Жилищни сгради- дялове и концентрации (еднофамилни, многофамилни, едропанелни) по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 4,86 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Плътност, интензивност, сключеност на застрояване и етажност по градоустройствени единици, изчислени на базата на кадастралната карта
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-04-05 Размер: 4,99 MB
Сгради и самостоятелни обекти
ЗП и РЗП по градоустройствени единици, изчислени на базата на кадастралната карта
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-07-01 Размер: 28,76 MB
Сгради и самостоятелни обекти
РЗП на санирани жилищни сгради по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-31 Размер: 4,82 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност детски градини (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 9,35 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност до частни детски градини (ясли) (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,86 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност детски градини (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,21 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност детски градини (ясли) (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 7,49 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Сгради - брой жители (800м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 245,81 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Сгради (800м) (без тежест)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 277,17 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Сгради - РЗП (800м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 244,94 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Центроиди на сгради - брой жители (800м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 251,41 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Центроиди на сгради (800м) (без тежест)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 243,04 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Центроиди на сградите - РЗП (800м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 199,41 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъп до училища (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 6,45 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност до училища (400, 800, 1200, 2000м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,23 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност до начални училища (300, 400м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-03-17 Размер: 2,75 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност до начални училища (300, 400м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-03-17 Размер: 615,52 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност до начални общински училища (300, 400м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-03-17 Размер: 2,28 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъпност до начални общински училища (300, 400м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-03-17 Размер: 508,58 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъп до начални и основни училища (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,99 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Достъп до СОУ и ПГ (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 4,46 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Данни за населението в панелни сгради (София град)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-22 Размер: 3,65 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Oбекти с качествата на НКЦ от периода на Модернизма идентифицирани от българската секция на международната неправителствена организация docomomo
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 77,92 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Разрушени единични недвижими културни ценности
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-06-01 Размер: 1,18 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Култови обекти
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-10 Размер: 143,93 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Номенклатура - вид на детска градина
Източник: Софияплан Kъм дата: няма информация Размер: 241 B
Сгради и самостоятелни обекти
Детски градини - общински, но в имот друга собственост
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-09-10 Размер: 4,81 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Детски градини - точки
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 186,75 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Общински детски градини - точки
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 134,44 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Детски градини и ясли - сгради
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 73,2 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Училища друга собственост
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-09-04 Размер: 2,07 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Номенклатура - вид на училището
Източник: Kъм дата: няма информация Размер: 278 B
Сгради и самостоятелни обекти
Училища - точки
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 124,66 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Училища - сгради
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-08-08 Размер: 107,35 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Степен на средното ослънчаване (засенчване) на жилищата по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 4,81 MB
Сгради и самостоятелни обекти
Църкви от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 55,06 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Прогнозни места за църкви ОУП 2007
Източник: Софияплан Kъм дата: 2007-01-01 Размер: 816 B
Сгради и самостоятелни обекти
Библиотеки
Източник: Интернет Kъм дата: 2019-05-22 Размер: 31,22 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Регистър на санираните сгради
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-07-03 Размер: 157,2 KB
Сгради и самостоятелни обекти
Обекти на BREEAM
Източник: BREEAM Kъм дата: 2020-10-01 Размер: 36,97 KB
Социални услуги
Концентрация на социали услуги по градоусройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 4,8 MB
Социални услуги
Социални услуги на територията на СО
Източник: СО Kъм дата: 2020-07-31 Размер: 314,88 KB
Съоръжения за пренос на данни
Телекомуникационна мрежа от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 80,03 KB
Съоръжения за събиране и териране на отпадъци
Наличие на контейнери за разделно събиране на отпадъци по адрес (Искър и Нови Искър)
Източник: Зелена София Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 20,11 KB
Съоръжения за събиране и териране на отпадъци
Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, собственост на Екобулпак
Източник: Зелена София Kъм дата: 2017-11-01 Размер: 881 KB
Съоръжения за събиране и териране на отпадъци
Контейнери за разделно събиране на отпадъци, собственост на Екопак
Източник: Зелена София Kъм дата: 2017-11-01 Размер: 139 KB
Съоръжения за събиране и териране на отпадъци
Контейнери за разделно събиране на отпадъци
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 22,18 KB
Съоръжения за събиране и териране на отпадъци
Контейнери за смесено събиране на отпадъци
Източник: Софияплан Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 716,83 KB
Топлопреносна мрежа, производство на топлина и съоръжения
Мрежа на топлофикация от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 111,54 KB
Транспортни съоръжения
Достъп до МГТ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-03-01 Размер: 5,73 MB
Транспортни съоръжения
Достъп до МГТ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-03-01 Размер: 93,88 MB
Транспортни съоръжения
Достъп до МГТ, детайлно изследване около всяка спирка на МГТ (300м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-09-13 Размер: 1,88 MB
Транспортни съоръжения
Достъп до МГТ, детайлно изследване около всяка спирка на МГТ (400м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-09-13 Размер: 2,44 MB
Транспортни съоръжения
Достъп до МГТ, окрупнено изследване (200-300м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-04-01 Размер: 795,19 KB
Транспортни съоръжения
Достъп до МГТ, окрупнено изследване (250-350м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-04-01 Размер: 704,66 KB
Транспортни съоръжения
Достъп до МГТ, окрупнено изследване (300м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-09-13 Размер: 218,43 KB
Транспортни съоръжения
Достъп до МГТ, окрупнено изследване (400м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-09-13 Размер: 173,79 KB
Транспортни съоръжения
Достъпност до спирки на МГТ на 400 и 800м
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-10-01 Размер: 2,39 MB
Транспортни съоръжения
Достъпност до спирки на МГТ на 400 и 800м (отделно за всяка спирка)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-10-01 Размер: 37,04 MB
Транспортни съоръжения
Достъпност до спирки на МГТ без метро (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 43,29 MB
Транспортни съоръжения
Токоизправителни станции
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-07-05 Размер: 5,81 KB
Транспортни съоръжения
Автобусни линии
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2021-07-26 Размер: 2,55 MB
Транспортни съоръжения
Гаражи и депа на градския транспорт
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-11 Размер: 23,46 KB
Транспортни съоръжения
Автобусни линии с изцяло електро автобуси
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2021-07-26 Размер: 139,79 KB
Транспортни съоръжения
Линии на метрото
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-03-08 Размер: 217,02 KB
Транспортни съоръжения
Метростанции
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 8,46 KB
Транспортни съоръжения
Метростанции
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-03-08 Размер: 28,79 KB
Транспортни съоръжения
Метростанции - входове
Източник: ОСМ Kъм дата: 2020-04-02 Размер: 50,39 KB
Транспортни съоръжения
Обособени трасета на МГТ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-22 Размер: 135,07 KB
Транспортни съоръжения
Обособени трасета на МГТ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-03-09 Размер: 257,18 KB
Транспортни съоръжения
Спирки на градския транспорт на територията на София град
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 809,51 KB
Транспортни съоръжения
Спирки на градския транспорт
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2016-01-01 Размер: 1,29 MB
Транспортни съоръжения
Спирки на градския транспорт
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2017-01-01 Размер: 724,39 KB
Транспортни съоръжения
Спирки на градския транспорт
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2018-11-01 Размер: 1,43 MB
Транспортни съоръжения
Спирки на градския транспорт
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2021-07-26 Размер: 1,62 MB
Транспортни съоръжения
Спирки на градския транспорт
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-09-16 Размер: 1,05 MB
Транспортни съоръжения
Тролейбусни линии
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2021-07-26 Размер: 206,91 KB
Транспортни съоръжения
Трамвайни линии
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2021-07-26 Размер: 312,2 KB
Транспортни съоръжения
Паркоместа
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2020-09-01 Размер: 13,8 MB
Транспортни съоръжения
Транспортни райони
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 1,37 MB
Транспортни съоръжения
Тротоари (настилка и състояние) - резултат от теренни проучвания на СУБ за анализа на ВЕЦ-Симеоново-Кръстова
Източник: СУБ Kъм дата: 2020-12-10 Размер: 2,03 MB
Транспортни съоръжения
Улици (тип, настилка и състояние) - резултат от теренни проучвания на СУБ за анализа на ВЕЦ-Симеоново-Кръстова
Източник: СУБ Kъм дата: 2020-12-10 Размер: 1,98 MB
Транспортни съоръжения
Зелена и синя зона за паркиране с техните подзони
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2020-09-01 Размер: 85,8 KB
Транспортни съоръжения
Транспортни съоръжения от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 35,72 KB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
АУЗПТ 2009 - 2018 година
Източник: Kъм дата: 2018-01-01 Размер:
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Преброяване на линии наземен МГТ, засегнати от трети метродиаметър
Източник: ДТИ Kъм дата: 2018-12-19 Размер:
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Натоварване кръстовища (трафик) с фази за 21 август
Източник: ДУАТ Kъм дата: 2018-01-01 Размер:
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Преброяване трафик 2016
Източник: Kъм дата: 2016-01-01 Размер:
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Ремонти
Източник: Kъм дата: 2018-01-01 Размер:
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Достъпност до спирки на МГТ без метро (400, 800, 1200м)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 943,69 KB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Пешеходна свързаност по улици между спирки на МГТ и училища
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 6,88 MB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Възможни обходи на важни транзитни маршрути
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 8,6 KB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Оси на улиците
Източник: ОСМ Kъм дата: 2018-01-01 Размер: 17,22 MB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Измерени натоварвания по републиканската пътна мрежа около София
Източник: АПИ Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 2,43 MB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Пунктове за преброяване на трафика
Източник: АПИ Kъм дата: 2017-09-01 Размер: 7,07 KB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Гъстота на ПУМ, цялата улична мрежа, веломрежата по ГЕ (+ дължина на тези мрежи и още доста индикатори от транспортния анализ в Програма за София)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-01 Размер: 5,63 MB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Паркоместа в зелена и синя зона
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2016-01-01 Размер: 3,64 MB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Паркоместа в зелена и синя зона
Източник: ЦГМ Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 8,71 MB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Павирани улици част от НКЦ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-06-21 Размер: 128,17 KB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Павирани площади част от НКЦ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-06-21 Размер: 7,6 KB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Класификация на уличната мрежа от ОУП 2009
Източник: Софияплан Kъм дата: 2009-01-01 Размер: 2,43 MB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Преброяване на линии наземен МГТ, засегнати от трети метродиаметър
Източник: ДТИ Kъм дата: 2018-12-19 Размер:
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Обекти в проект
Източник: НАГ Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 38,29 KB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Липсващи звена от I, II и III-ти ринг (ПУМ)
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 15,93 KB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Проекти за изграждане на скоростни пътища и автомагистрали, заложени в националната транспортна стратегия
Източник: МТИТС Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 2,11 MB
Улици, пътища и паркинг съоръжения и площадки
Инвестиционни проекти - улична мрежа
Източник: НОС Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 368,78 KB
Функции
Микрорайон за отдих, Искър - юг, Подробен териториално - устройствен план, функциониране - I вариант, М 1:50 000
Източник: Софияплан Kъм дата: 1974-12-01 Размер: 92,86 MB
Функции
Функционален анализ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-09-15 Размер: 36,59 MB
Функции
Мултифункционалност по градоустройствени единици, изчислена на базата на Функционалния анализ
Източник: Софияплан Kъм дата: 2020-01-01 Размер: 4,8 MB
Функции
Брой разнообразни функционални групи от ФА по градоустройствени единици
Източник: Софияплан Kъм дата: 2021-01-15 Размер: 4,81 MB
Функции
Логистични центрове
Източник: ПУГМ Kъм дата: 2021-02-01 Размер: 19,3 KB
Шум
Пунктове - шум
Източник: Софияплан Kъм дата: 2019-01-01 Размер: 22,18 KB