Стратегически документи на Столична община

Схемата описва всички стратегически и програмни документи, които се отнасят до политиките за развитието на Столична община. Документите са подредени по тематичното направление, правно основание за одобряването им (ако има такова) и тематично съответствие с национална или регионална стратегия. Използвайте иконката 🛈, за да се запознаете със съпътстващите материали: пълен текст на документа, акта за одобряването му, планове за действия и отчети за изпълнение.

Допълнителни материали, с които можете да се запознаете:

Легенда
 
Стратегически документ
 
Програма за изпълнение
 
Документ в проект (неодобрен)
 
По собствена инициатива (без нормативно основание)
 
Безсрочен документ
 
Направление Хора
 
Направление Градска среда
 
Направление Идентичност и култура
 
Направление Икономика
 
Направление Околна среда
 
Направление Управление
 
Многосекторен документ
НАЦИОНАЛЕН ОБХВАТ
РЕГИОНАЛЕН ОБХВАТ
ОБЩИНСКИ ОБХВАТ
СТРАТЕГИИ
ОБЩИНСКИ ОБХВАТ
ПРОГРАМИ
ОСНОВАНИЕ
 
Национална програма за развитие "България 2030"
СД 2016-2025
 
Стратегия за децентрализация
 
Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (Актуализация)
НСАЖВХ-Б 2019-2030
 
Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България
 
Национална стратегия за младежта (Проект)
СМХ-СО 2017-2027
 
Стратегия за младите хора на Столична община
 
Закон за младежта
 
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
 
Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община
 
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 
Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България
 
Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община (Проект)
 
Закон за физическото възпитание и спорта
 
Национална концепция за пространствено развитие (Актуализация)
 
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион (Проект)
 
План за интегрирано развитие на Столична община "Програма за София" (Проект)
 
Закон за регионалното развитие
ИТС 2017-2030
 
Интегрирана транспортна стратегия
 
Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България
 
План за устойчива градска мобилност на град София
 
Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
 
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
 
План за управление на речните басейни в Дунавски район
 
Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България
РГПВиК-ТСО (Проект) (N/A)
 
Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията (Проект)
 
Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община по части "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекции на речни корита" (Актуализация)
 
Закон за водите
 
Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община
 
Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община
 
Стратегия "София играе": стратегия на Столична община за ролята на местата за игра в общината и начините за тяхното създаване, адаптация и поддръжка (Проект)
НСНРБ 2018-2030
 
Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия
 
План за защита при бедствия на Столична община
ОПрНРБ (Проект) 2021-2025
 
Общинска програма за намаляване на риска от бедствия (Проект)
Документ (проект)
 
Закон за защита при бедствия
 
Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България
 
План за действие на общинските концесии на Столична община (Проект)
 
Закон за концесиите
СУД-СО 2019-2023
 
Стратегия за управление на дълга на Столична община
 
Закон за публичните финанси
НСАИК 2020-2030
 
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата
 
Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община
 
Закон за ограничаване изменението на климата
ОПрООС-СО (Проект) 2021-2025
 
Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община (Проект)
Документ (проект)
 
Закон за опазване на околната среда
ПрОУПВП (Проект)
 
Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (част от ОПрООС-СО)
 
Закон за почвите
 
План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София (Актуализация)
 
Закон за защита от шума в околната среда
 
Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
 
Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха
 
Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община
 
Закон за чистотата на атмосферния въздух
НПУО 2021-2028
 
Национален план за управление на отпадъците
ПрУО-СО (Проект) 2021-2028
 
Програма за управление на отпадъците на Столична община (Проект)
Документ (проект)
 
Закон за управление на отпадъците
 
Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България
 
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Столична община
 
Закон за енергията от възобновяеми източници
 
Стратегия за развитие на българската култура (Проект)
 
Закон за културното наследство
 
Стратегия за развитие на „София - творчески град на киното“ (част от СРК-С)
 
Закон за закрила и развитие на културата
 
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (Актуализация)
ПрРТ-ТСО 2021
 
Програма за развитие на туризма на територията на Столична община
 
Закон за туризма
 
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (Актуализация)
 
Национална стратегия за киберсигурност "Киберустойчива България" (Актуализация, Проект)
 
Национална Програма "Цифрова България 2025"
 
Национална стратегия "Цифрова трансформация на България"
СУОС-СО (Проект) -2023
 
Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община
Стратегия (Проект)
 
Закон за общинската собственост
 
Стратегия за национална сигурност (Актуализация)
СС-СО 2021-2027
 
Стратегия за сигурност на Столична община
 
Национален план за противодействие на тероризма
 
План за противодействие на тероризма на територията на Столична община
 
Закон за противодействие на тероризма