Общ устройствен план на Столична община

Информация относно подготвяното цялостна актуализация на плана можете да намерите в раздел Планът на София - Актуализация на Общия устройствен план.

ИОУП на СО за разклонение на Трети метродиаметър, приет от Столичния общински съвет с реш. № 651 по прот. № 41 от 14.10.2021 г. и от МС с реш. № 672 от 15.09.2022 г.

Общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на Столична община. Той се изработва съгласно изискванията на ЗУТ, но се одобрява на местно и национално ниво по Закона за устройство и застрояване на СО.

Действащият в момента ОУП е одобрен през 2007 г. и е надграден и допълнен по отношение на зелената система и транспорта с изменението от 2009 г. С ИОУП е добавено трасето на трети метродиаметър от 2014 г., в сила от 2017 г., а с ИОУП одобрен от МС на 14.09.2022 г. -  и разклонението на това трасе към кв. Слатина.

ОУП е стратегически дългосрочен план с хоризонт 2030 г., определящ цели и подцели на устройственото и регионално развитие; прогнози за социално-икономическо и пространствено развитие; насоки за развитие и устройство на функционалните системи - обитаване, труд, центрова система и планово-пространствена структура, транспорт и комуникации, инженерно-техническа инфраструктура, културно-историческо наследство, отдих, зелена система и екология; общи правила за обемно-пространствено изграждане и макро-естетическа концепция; детайлни проучвания на зони със стратегическо значение и повишена инвестиционна активност; програма за спешни действия и етапен план за прилагане. Той е основа за Общински план за развитие (ОПР) и другите оперативни планове на общината.

Най-широко и ежедневно ползваната част от ОУП е Планът за устройствено зониране, прилагащ специфичните правила и норми за устройство на територията на общината, одобрени като част от ЗУЗСО.

Можете да разгледате предходни устройствени планове на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство".

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОУП НА СО


МАТЕРИАЛИ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОУП (pdf формат)

ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

Функционално предназначение и устройствени режими на територията

Геология и минерални води

Система "Обитаване"

Схеми с пределно допустимите показатели в устройствени зони ЖМ1, ЖМ2, ЖМ3, и в ЖВ, съгласно ОУП на СО и §29 от ПЗР към ЗИДЗУЗСО, одобрени с Решение № 67 на СОС от 14.02.2019 г.

Функционална система Труд - Производствено-складови зони

Комунално стопанство

Отдих и зелена система

Велосипедна мрежа

Зелена система и културно-историческо наследство

Културно-историческо наследство

Центрова система. Третичен сектор

Образование

Здравеопазване

Комуникационно-транспортна система

Инженерни мрежи

Екологична прогноза

Насоки за детайлни разработки

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ГР. СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ) - АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ 25.05.2009 Г.

ТОМ 1

ТОМ 2

ТОМ 3

Основни карти

Тематични карти - окончателен проект на ОУП

Тематични карти - предварителен проект на ОУП

ТОМ 4

Схеми

ТОМ 5

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub