Партньори

Софияплан работи с различни външни експерти. Степента на въвличане на външна експертиза зависи от конкретната задача. Освен това експертите на общинското предприятие консултират, координират и подпомагат реализацията на различни проекти и инициативи. На тази страница са изброени специалистите, институциите, организациите и компаниите, с които си партнираме. Описани са задачите и проектите, които сме изпълнили заедно през изминалите години или продължаваме да реализираме и в момента. Информацията засяга периода от 2017 г. досега. 

 • Enviro Research - подготвителна изследователска работа по тематична група ОКОЛНА СРЕДА на Визия за София (2017); провеждане на изследвания, анализ и консолидация на събраната информация в сферата на околната среда за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019) 
 • Alfa Research - провеждане на изследвания в сферата на социологията за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019) 
 • BlueArch Studio - Преброяване на велосипедисти и хора, придвижващи се с леки, електрически превозни средства за 5 двучасови периода на преброяване на 46 кръстовища на територията на гр. София (2021)
 • Brand New Ideas - медийно планиране на Визия за София (2017-2019) 
 • Colliers International - изследване на ефекта от удължението на метрото (2019), Проучване на производствените територии в СО и Софийското поле (2021)
 • Cosmoscube - Визуализации за „Зеленият ринг“ на София
 • Dais Software - техническа поддръжка и абонамент за софтуер, хардуер и техника на Софияплан (2019-2020) 
 • DreamRadio.org - изграждане на онлайн среда, базирана на ГИС за получаване на обратна връзка за състоянието на пешеходната инфраструктура в СО (2018-2019) 
 • Еlektrick.me - 3D визуализация и анимация на „Зеленият ринг на София“ (2022)
 • Epic Sofia - изготвяне на концепции и реализация на кампании за популяризиране на стъпки от съставянето на Визия за София (2017-2019) 
 • Four Plus - графичен дизайн на изложба и комуникационни материали за Визия за София (2019) 
 • GATE - проект за изграждане на Център за върхови постижения в областта на големите данни към Софийския университет (2019); iсъздаване на софтуерен инструмент за параметрично планиране (2021)
 • Global Metrics - провеждане на изследвания в сферата на културата за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019); Изследване на нагласите към споделени велосипеди (2018); изследване на нагласите към целите и мерките, предложени от Визия за София (2019) 
 • Global Shapers Sofia - проект Shaping Sofia - поредица от разговори за устойчивото развитие на градската среда (2018) 
 • Imp-Act - ПР и комуникация на Визия за София и комуникационна стратегия на Софияплан (2017-2019), Консултантски услуги в сферата на комуникациите, визуално оформление на комуникационни материали, оразмеряване и подготовка на графични изображения и файлове, планиране и координация на кампании за проекти (2021)
 • Mapex - геодезически заснемания (2017)
 • MAP.ING - Карта на наличните фотоволтаични инсталации (ФВИ) в СО, на базата на геопространствен анализ на растерни изображения и оценка по уедрени показатели на тяхната инсталирана мощност и потенциал за годишно производство на енергия (2023)
 • MarketLinks - национално представително изследване “Потенциална миграция на населението в страната към София” (2019), Количествено изследване в гр. София „Зелени клинове“(2021)
 • Motion Software - създаване на уебсайт и осигуряване на рекламно присъствие на Визия за София (2017-2018)  
 • PlaceMake - анализ на съответствието на подробните устройствени планове с Общия устройствен план на СО (2020)
 • Sensika Technologies - медиен мониторинг на печатни издания, информационни сайтове и социални мрежи на Визия за София (2017-2020) и Софияплан (2020)
 • Studio Brep -  Алгоритъм в дигитална среда (Rhinoceros/Grasshopper), използващ входящи данни, анализиращ характеристиките на зададена градоустройствена единица и моделиращ различни части от нея в двуизмерен и триизмерен векторен формат
 • MYX robotics - заснемане с дрон и последваща обработка на данните за генериране на тримерен модел при картирането и биофизичната оценка на екосистемните услуги (2019 - 2020) 
 • Viridis - концепция за линеен парк в кв. “Манастирски ливади - Изток” (2019) 
 • Webohub  - създаване и поддръжка на уебсайт на Софияплан (2019 - 2020)  
 • Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов - мониторинг направление ПРАВО И НОРМАТИВНА БАЗА на Визия за София (2017-2019) 
 • Ана Калинова - инициатива Малки стъпки (2018) 
 • Ангел Георгиев - мониторинг на аспект ТЕХНОЛОГИИ на Визия за София (2017-2019)