Програма за София

Запознай се със съдържанието

на Програма за София

Доклади за наблюдение на изпълнението на Програма за София - План за интегрирано развитие на Столична община

Структурата на годишните доклади е в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие , чл. 72. (8)

Накратко за Програма за София

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 година. Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на общината. Той е приет с решение на Столичен общински съвет на 25 ноември 2021. Първият етап от разработването на Програмата включва пространен и задълбочен анализ на различните аспекти от градското развитие на София. Във втората фаза на процеса на базата на анализа се определят приоритетни зони за въздействие и конкретни мерки, които ще се реализират в София през следващия програмен период на Европейския съюз от 2021 до 2027. Целта на Програма за София е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиране чрез фондовете на Европейския съюз и други публични и частни инициативи.

Екип

Подготовката на Програма за София е възложена на Софияплан в края на април 2020 от Главния архитект на Столичната община. Програма за София се разработи в тясна координация и взаимодействие с граждани, бизнес, неправителствени организации и администрация. Целта беше максимална публичност и прозрачност на процеса, като се предоставят възможности за обратна връзка и информиран разговор за бъдещето на София. Стратегическият документ беше финализиран след широко обществено обсъждане и приет от СОС на 25 ноември 2021.

Работна група

Следвайки изискванията на МРРБ, кметът Йорданка Фандъкова сформира работна група, която да отговаря за съгласуването и одобряването на Програма за София. В нея участват представители на направления и дирекции в Столична община, Областната администрация, Фонда за устойчиво градско развитие, Сдружение „Форум гражданско участие“, както и експерти от екипа на Софияплан, работещи по създаването на Програмата. Протоколи от заседанията и обмена на писма можете да намерите в линковете долу.

Принципи на работа

Програма за София стъпва на дългосрочната стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. - “Визия за София”. За създаването на Програмата екипът на Софияплан използва богатата база данни от над 50 изследвания, направени при подготовката на Визията. Програмата развива в детайл и конкретизира стъпките и мерките, заложени за първите 7 години на Визия за София. Целите и приоритетите в новата Програма са обвързани и с Плана на София или Общия устройствен план на Столична община. В него са отразени изводите и обобщенията от многобройните консултации и експертни срещи, организирани във връзка с предстоящото изменение на плана

При създаването на Програма за София Столична община се консултира с мрежата на Европейската комисия за сътрудничество и обмен на опит Урбакт. Екипът на Софияплан прилага опита и познанията, придобити от участието си в европейската мрежа Com.Unity.Lab. В нея водещият партньор Лисабон споделя опит от изработването на Стратегия за местно развитие на територии за приоритетна намеса. Проектът Com.Unity.Lab се финансира по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

“Програма за София” се разработи в синхрон с другите документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Тя е продължение на Общинския план за развитие (ОПР) и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Столична община, които действаха в периода 2014-2020 година. Документът се подготви съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Структура на Програмата

Съдържанието на Програма за София следва структура от няколко специфични части:

Част 0. Увод

Част I. Анализ на различни аспекти на градското развитие

Тази част съдържа анализ на състоянието на Столична община в множество сфери. В нея се разглеждат състоянието на местната икономика; развитието на социалната сфера и човешките ресурси; инфраструктурата, свързаността и достъпността на територията; екологичното състояние и рисковете; културно-историческото наследство; селищната мрежа и жилищния сектор; капацитета на общинската администрация за реализация на Програмата и много други. Софияплан картира възможно най-много информация към нивото на градоустройствените единици, тоест кварталите и населените места в общината. За всяка градоустройствена единица е създаден паспорт, който включва информация за населението, енергийното потребление, сградите, озеленяването, достъпа до градски транспорт, наличието на училища и детски градини и т.н. Това позволява много по-точно определяне на кварталите и населените места, които имат най-голяма нужда от инвестиции.

Използват се техниките на т.нар. SWOT-анализ: качествен аналитичен и прогностичен метод, отразяващ взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и рискове) за развитието на територията.

Част II. Извеждане на цели от Визия за София и други стратегии

Програма за София съдържа визия за бъдещето, стратегическите цели и приоритети, насочени към потенциала за развитие на територията, както и съответни мерки към тях. Отправна точка са целите и стъпките, предписани във вече приетата дългосрочна стратегия Визия за София. В тази част на документа се определя стратегията за реализация на програмата, която обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените стратегически цели и свързаните с тях приоритети за развитие на столичния град.

Част ІІІ. Публични консултации

Водеща идея в работата на Софияплан е в подготовката и реализацията на Програма за София за 2021-2027 г. да се включат максимален брой заинтересовани лица. Участието на гражданите в процеса е изключително важно за потвърждаването на качеството на предложената Програма, нейната реалистичност и широка обществена подкрепа. Затова Софияплан възлага на Imp-Act Agency изготвянето и реализацията на комуникационна стратегия, която да обясни и да популяризира смисъла и мястото на Програма за София в системата на стратегическото и пространствено планиране в града. Нейна задача е да осигури прозрачност и информираност за процеса и очакваните резултати, като запознае и активира заинтересованите страни да участват в създаването и прилагането на документа.

Комуникационните активности в хода на създаването на Програмата включват системна работа с медиите, управление на съдържание в социалните мрежи, създаване и разпространение на серия от образователни видеа, поддържане на уеб страницата на проекта с актуална, достатъчно подробна, систематизирана и достъпна информация и комуникационна подкрепа за организацията на събития и обсъждания. Медийният мониторинг, предоставен от агенция Сенсика за едногодишен период между август 2020 и август 2021 г. показва, че Програма за София се споменава в 246 онлайн публикации, които са достигнали до потенциална аудитория от близо 3 500 000 души. В процеса на създаване на стратегията са въвлечени над 150 външни на Столичната община експерти.

Част ІV. Идентифициране на зони с най-голяма нужда от намеса

На база на анализа на силните и слабите страни на територията, както и на потенциалите за развитие, се определят приоритетните зони за въздействие. В тях ще бъде съсредоточено изпълнението на конкретните мерки и дейности, предвидени в Програмата. Това включва подготовката, финансирането и изпълнението на ключови проекти, които ще се реализират в различните райони на София.

Част V. Програма за реализация

Програмата за реализация на стратегическия документ има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието. Тя се разработва на базата на прилагането на интегриран подход. Хоризонтът ѝ е седем години и може да бъде актуализирана периодично.

Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

Адаптирането на подходите в планирането към глобалното затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни бедствия. В тази част от Програмата е описана връзката между идентифицираните в анализите рискове и проблеми, формулираните цели, приоритети и мерки за ограничаване на изменението на климата, и за адаптация към вече настъпилите промени. Основа за предложенията е общинският План за действие за устойчива енергия и климат, който е част от ангажимента на Столична община по Споразумението на кметовете и е готов.

Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програмата

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Програма за София цели осигуряването на оптималното ѝ изпълнение. Крайният резултат е постигането на интегрирано устойчиво развитие и ефективно разходване на ресурсите за реализация на планираните проекти.

Част VIII. Преценка за необходимостта от екологична оценка

В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Програма за София бива подложена на преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). Получено е становището от Регионалната инспекция по околната среда и водите да не се прави екологична оценка. Можете да го изтеглите оттук:

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub