Стъпка 4: Публични консултации

В различните етапи от процеса на създаване на Програма за София вземат участие заинтересовани страни от сферата на общинската и държавната администрация, неправителствения сектор, бизнеса, образователни и културни институции, граждански, академични и браншови организации. Особен фокус в работата е поставен на включването на жителите на Столична община. Участието на различни заинтересовани страни е стимулирано чрез активни консултации, обмен на данни, експертни фокус групи, онлайн срещи и събития на живо, анкета с администрацията, представително социологическо проучване сред жителите и цялостна комуникационна стратегия, която да прави процеса публичен, прозрачен и достъпен до възможно най-широк кръг от жители на Столична община.

Заинтересовани страни

Екипът на Софияплан идентифицира устойчиви групи от заинтересовани страни, които биха се ангажирали да участват в дългосрочно включване в процесите на развитие на града, водено от местните общности. В отделните етапи от създаването на Програмата са въвлечени над 1500 експерти и заинтересовани страни от най-разнообразни сфери. Най-застъпени са общинската администрация, неправителственият сектор, образователните и академични институци и бизнесът, който се развива на територията на общината.

Администрацията на Столична община е включена в експертна роля в процеса на създаване на документа. Мненията на членовете на администрацията са взети предвид и чрез анкета, която цели да проучи готовността и административния капацитет за реализиране на Програма за София.

Неправителственият сектор е включен в експертна роля и като потенциален бенефициент, който би допринесъл за реализирането на Програма за София. Въвлечени са организации от сферата на екологията, енергийната ефективност, културата, образованието, здравето, спорта, туризма, културното наследство и т.н.

Академичният и научният сектор са привлечени за консултанти в социално-икономическия и екологичен анализ на общината, както и в програмирането на мерките и действията, които ще изпълняват целите на документа.

Бизнесът е ключова заинтересована страна, която може да бъде бенефициент и да допринесе за реализирането на целите на Програма за София. В процеса на създаването на документа са въвлечени представители на местни бизнес и социални предприятия от сферата на образованието, строителството, екологията, здравето, културата и др. и техните асоциации.

Жителите на общината са включени чрез регулярни информационни съобщения в каналите за комуникация и редица публични събития. Мнението им е използвано и чрез представително социологическо проучване и подадени писмени становища.

Участници в създаването на Програма за София

Експертни фокус групи

За целите на изработване на мерките, чрез които ще се изпълняват 14-те специфични цели на Програма за София, са проведени 17 експертни фокус групи за всички специфични цели. Във фокус групите участват общо 145 експерта от академичния, неправителствения, административния и бизнес сектор, които дават над 620 предложения за постигане на целите на Програма за София. Срещите са проведени онлайн в периода април-май 2021 г. в платформата Zoom. В подготовката и модерацията участват и представители на “Форум гражданско участие”.

Участници във фокус групите

Публични събития

В процеса на изработване на Програма за София се провеждат поредица от публични събития, целящи да въвлекат жителите на Столична община в създаването на документа, но и ясно да подчертаят, че всички те могат да участват в изпълнението на Програмата като потенциални бенефициенти и партньори. Заради епидемиологичната обстановка част от срещите са проведени онлайн и достигат до над 17 000 потребителя на платформата.

През май и юни 2021 г. е проведена поредица от публични дискусии в шестте приоритетни зони за въздействие на Програма за София. За всяка зона е проведена и онлайн среща, на която са представени идентифицираните нужди и потенциали на територията и обсъдени конкретни предложения за мерки, дейности и проекти, които биха допринесли за постигане на целите. Всеки гражданин или експерт е поканен да сподели предложение и в рамките на тези събития са предложени повече от 300 идеи за действия, които биха подпомогнали постигането на целите на Програма за София. Те стават основа за оформяне на пакета с мерки и индикативния списък с проекти, чрез които ще се реализира Програмата. 

Проведени са и 5 събития на живо в централна точка на приоритетните зони за въздействие. Там всеки минувач има възможност да се запознае с целите на Програма за София и да предложи мярка, проект или идея.

Парк “Света Троица”, събиране на предложения за Зона 2 Широк център, 10.06.2021 г.
Център на село Горни Богров, събиране на предложения за Зона 3: Територии с предимно нискоетажно застрояване, 15.06.2021 г.

Индивидуални консултации

Във всички етапи от разработването на Програма за София са провеждани индивидуални консултации с експерти от различни заинтересовани страни с цел конкретизиране на анализи, коментар на специфични цели или идентифициране на мерки и дейности.

Обратна връзка и писмени становища

В процеса на изработване на Програма за София е създаден регистър, в който е отразена постъпилата писмена обратна връзка към всеки един от етапите на създаване на документа. Към 13 септември 2021 г. са постъпили 709 коментара, най-голямата част от които са подадени от общинската администрация. Всички са взети предвид, а малко над 70% от тях са довели до корекция или добавка.

Разпределение на получените писмени коментари по вид източник към 13.09.2021 г.

Обществено обсъждане

Общественото обсъждане на Програма за София следва да се проведе по реда на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, приета с решение № 442 по Протокол №37 от 20.07.2017 г.

Включване на съседни общини

В процеса на изработване на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) са проведени поредица от консултации с различни общини от Югозападния регион. Тези общини са Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Пловдив, Радомир, Самоков, Своге и Сливница. Освен градове от ареала, София води преговори за общи интегрирани териториални инвестиции с община Пловдив. 

Комуникационни дейности

Актуалната информация за създаването на Програма за София се комуникира активно през няколко комуникационни канала - сайта на Софияплан,  страниците на Софияплан във Facebook и Instagram, чрез публични събития и разпространение на прессъобщения до близо 100 медии.

Визуалната идентичност и комуникационните материали на Програма за София се разработват от консултантската и комуникационна агенция Imp-Act, които обработват съдържанието на достъпен и разбираем език с целта да комуникират ясно и ефективно прогреса и възможностите за участие в създаването на Програма за София. Много от анализите са представени в инфографики, които синтезират важни заключения от всички тематични анализи.

Всяка една от специфичните цели на Програма за София е представена в отделен пост във Facebook с характерна тематична визия. 

Създадени са покани и рекламни материали за всички публични събития.

За целите на Програма за София са изработени 4 комуникационни видеа. Те се ползвани по време на всички публични срещи и експертни фокус групи. Прожектирани са също така в метростанциите на софийското метро в периода юли-септември 2021 г., както и от партньорски организации. Всяко от четирите видеа носи различно, надграждащо предишните послание.

Манифесто - целта на видеото е да насърчи жителите на Столична община да участват в процесите на планиране на града и да ги вдъхнови с успешни примери от сферата на неправителствения сектор и бизнеса, които се развиват в общината. Героите на екрана са реални лица, които успешно допринасят с работата си за развитието на общината.

https://www.youtube.com/watch?v=OB7MpLjgsN0

Какво е Програма за София?- видеото разказва какво включват плановете за интегрирано развитие на общината и как трябва да се изпълняват в партньорство с всички заинтересовани  страни.

https://www.youtube.com/watch?v=qVl4BwkvVQ8

Как е създадена Програма за София? - видеото разказва за процеса по създаване на документа. То е изработено с бюджет по програма Урбакт и проекта Com.Unity.Lab.

https://www.youtube.com/watch?v=hFZ0Og9e5yg

Какво ще финансира Програма за София? - описва механизмите, с които ще се финансират проектните идеи, които ще допринесат за постигане на целите на документа. Видеото е създадено в партньорство със сдружение „Форум гражданско участие”.

https://www.youtube.com/watch?v=qd00HSccS7Y
Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub