Софияплан

Софияплан e общинско предприятие, което
отговаря за пространственото и стратегическо
планиране на Столичната община.

Каква е нашата основна задача?

Общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на Столична община. Той се изработва съгласно изискванията на ЗУТ, но се одобрява на местно и национално ниво по Закона за устройство и застрояване на СО.

Действащият в момента ОУП е одобрен през 2007 г. и е надграден и допълнен по отношение на зелената система и транспорта с изменението от 2009 г. и с трасето на трети метродиаметър от 2014 г., в сила от 2017 година.