Актуализация на градоустройствени единици на територията на Столична община

Разработката на Софияплан цели да създаде помощен инструмент за анализ, прогнозиране и планиране на Столична община, като разпредели територията в обособени градоустройствени единици. За тях графично са определени граници и конкретни работни наименования в немалка част повтарящи се географски имена на квартали и местности.

Единиците обхващат териториални части със сходни морфологични характеристики, отчитайки съществуващите и определени с ОУП локални структури на функционалните пространствени системи (по видове - урбанизирани територии - труд, отдих, обитаване и пр., гори, земеделски земи, води).

Границите на единиците не следват конкретно и строго една определена устройствена зона по ОУП, а обхващат по няколко такива, които са пряко свързани във вътрешно взаимодействие. Те не се определят по закон или наредба и в този смисъл са неформални. Размерът им е търсен да бъде достатъчно малък, за да включва участъци с относително хомогенни градоустройствени характеристики на ползване и предназначение на земята, както и достатъчно голям, за да може да послужи за надеждно прогнозиране. Това позволява да дават достатъчна степен на подробност за нуждите на планирането, но без риск от конфликт с правилата за опазване на лични данни.

Целта е градоустройствените единици да се превърнат в база за по-нататъшно събиране на широк спектър от статистически данни, както и за извеждане на прогнозни стойности на основните параметри на териториите.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub