Стъпка 3: Идентифициране на зони с най-голяма нужда от намеса

Важна стъпка в процеса по създаването на “Програма за София” е определянето на зоните за въздействие, които имат най-голяма нужда от намеса. Групирали сме градоустройствените единици (кварталите, населените места и местностите в общината) според необходимостта от намеса - умерена, средна и висока. В тези територии ще бъде съсредоточено изпълнението на дейностите, предвидени в Програма за София. Зоните ще се развиват чрез интегрирани инвестиции - от европейски фондове и програми, от държавния и общински бюджет, но и с частен капитал. 

Зоните за въздействие са определени спрямо целите в Програма за София, като е използвана специално създадена система от индикатори за оценка на състоянието на средата. Индикаторите позволяват да се измерва и прогреса по постигането на целите в бъдеще - виж Стъпка 5 Изработване на мерки. Всеки индикатор може да е валиден за няколко цели, но да има различна тежест за всяка от тях. Методологията, която описва подхода при избора на зоните можете да изтеглите от този линк:

На базата на обработената информация е създадена обобщена карта на приоритетните зони за въздействие в Столична община, която можете да разгледате на този линк:

При определянето на зоните са взети предвид изводите от анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние на Столична община, както и получената обратна връзка от поредицата консултации с представители на администрацията, бизнеса, експертните общности и неправителствения сектор. 

На тази страница са публикувани картите на зоните за въздействие, определени спрямо конкретните цели в Програма за София. Към всяка карта е приложена методология, която описва критериите за избор на съответните зони спрямо дадената цел. 

По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Повишаване на енергийната ефективност и локалното производство на възобновяема енергия


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Преход към кръгова икономика


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Подобрена среда за иновации и за високопродуктивна икономика


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Подобрени и ускорени административни и управленски процеси


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през целия живот


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Подобряване на условията за здравословен и активен живот


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

По-успешно опазване на културното богатство и подобрени условия за култура и творчество


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Преход към по-устойчив и иновативен туризъм


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

По-комфортна градска среда с разнообразни функции


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Подобрена транспортна свързаност и по-устойчива мобилност


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Повишаване качеството и ефективността на техническата инфраструктура и подобряване нивото на обслуженост


Карта на зоните на въздействие

Методология за избор на зоните

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub