Изменение на Общия устройствен план за разширяване на метрото

Столична община планира да продължи и в следващите години с разширението на мрежата на метрото. Това ще допринесе за устойчивото развитие на София чрез намаляване на вредните емисии, облекчаване на трафика, подобряване на свързаността и качеството на живот, както и стимулиране на икономическото развитие на районите. За да може да бъдат осъществени новите разширения на метро-мрежата е необходимо да се направи изменение на Общия устройствен план на Столична община (ИОУП) и по-конкретно на частта му  „Комуникационно - транспортна система – схема масов градски релсов транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“. През март 2019 г. Направление „Архитектура и градоустройство“ възложи на общинското предприятие Софияплан да подготви проект за изменението на планаЦелта е да бъде създадена адекватна устройствена основа за проектиране и изграждане на бъдещите линии на метрото. Трасетата, включени в проекта за изменение, са изследвани подробно и прецизирани на поредица от общински експертни съвети след влизането в сила на действащия ОУП. 

Проектът за изменение на Общия устройствен план за разширяване на метрото предвижда възможност за развитие на метрополитена в три нови направления: 

Разклонение на първи метродиаметър - в обхват от станция "Бизнес Парк" до бул. „Климент Охридски“  

Това отклонение променя приетата с ОУП 2009 г. схема на първия метродиаметър, според която последната спирка се предвижда да бъде на Околовръстния път източно от възела с бул. “Ал. Малинов“.  С настоящия проект за изменение линията от бул. “Ал. Малинов“ завива на запад по Околовръстния път. Новото трасе е с дължина около 2 км и с две метростанции. Първата от тях ще обслужва м. „Младост 4 Камбаните“ и други развиващи се територии в съседство, а втората ще подобри достъпа до Витоша чрез връзка със Симеоновския лифт. По изчисления на експертите, разработили през 2019 г. Плана за устойчива градска мобилност, тази отсечка на метрото ще бъде натоварена с 26 000 пътника на ден.   

Разклонение на трети метродиаметър – в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“   

Това е ново предложение за разширение на метро-мрежата, което не е предвидено в действащия Общ устройствен план. Реализацията на мащабните проекти “Арена Армеец“ и „София Тех парк“ увеличи необходимостта от по-ефикасен и бърз обществен транспорт до тази зона. Бъдещото трасе е с дължина около 6 км и включва следните метростанции:     

  • при Военна Академия „ Г.С. Раковски“ (бул."Евлоги Георгиев" и ул."Мизия");  
  • при 31 СУ за чужди езици и мениджмънт "Иван Вазов" (кръстовище бул. Ситняково” - ул. “Гео  Милев”)  
  • при 93 СОУ "Ал. Теодоров - Балан" (кръстовище ул."Гео Милев" и ул."Николай Коперник");  
  • при кръстовище ул. "Гео Милев" и ул."Иван Димитров - Куклата" - ул. “Слатинска”;  
  • при кръстовище бул."Асен Йорданов" - бул. „Шипченски проход“ и ул. "Слатинска река";  
  • при МФСЗ "Арена Армеец София" - бул."Асен Йорданов";  
  • при кръстовището на бул. "Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ и  ул. „Димитър Моллов“  

Изменение на далекоперспективната линия на метрополитена и отпадане на връзката при южната дъга на СОП между МС „Бизнес парк“ в кв. „Младост“ и МС „Горубляне“ в кв. „Горубляне“ 

Отпадането на одобрената с действащия ОУП последна метростанция на първия метродиаметър на изток от бул. „Ал. Малинов“ прави невъзможна реализацията на предвидената далекоперспективна връзка от нея към кв. „Горубляне“. Проучванията показват, че е технически нецелесъобразно тази линия да бъде продължение на първия метродиаметър. Очаква се при предстоящата актуализация на ОУП да се прецени дали тя да остане предвидена като продължение на втория метродиаметър или за самостоятелно функциониране, за класическо или за леко метро, или пък да се запази само като трасе за други видове релсов градски транспорт. 

Проектът за изменение на Общия устройствен план за разширяване на метрото включва оценка на очакваното въздействие на новите трасета върху урбанистичното развитие  на София. Разглежда се влиянието на бъдещите линии върху: 

Планираните урбанистични параметри и разпределението на функции в града  

Разширението на метрото несъмнено ще окаже пряко въздействие върху градската среда в териториите, през които преминават новите трасета. Опитът на други големи градове в света, както и този на София от изминалите години сочи, че изграждането на ново трасе на метрополитена води след себе си ръст в стойността на недвижимите имоти, повишаване на строително-инвестиционната активност и привличане на нови жители/работещи в районите на метростанциите, което от своя страна натоварва съществуващите социална, транспортна и инженерна инфраструктури в прилежащите територии. 

Активността на инвестициите  

Строителството на метрото обикновено създава очаквания за повишен инвестиционен интерес, ускорено развитие и ръст на цените на недвижимите имоти в близост до новите метростанции. Дали те ще се оправдаят зависи от много фактори. Направено е проучване на започнатите по-големи инвестиционни проекти в трите зони, през които ще преминават новите трасета на метрото. Общата РЗП в строеж е около 471 000 кв.м., от които около 115 000 жилища и около 356 000 офиси. Направени са и прогнози за броя живеещи и работещи в зоните с хоризонт 2025 г. (когато се очаква да стартира експлоатацията на новите трасета на метрополитена) и 2030 г. - времевият хоризонт на ОУП.  

Мобилността в София  

Новите линии ще допринесат за подобряване на мобилността, изразена в по-голям брой пътувания и обща дължина на изминатото разстояние за една година, отнесени към човек от населението, при по-бързо, комфортно и сигурно придвижване. Направен е транспортен анализ на трите зони, като са съпоставени данни от градоустройственото проучване и пазарните прогнози, за да бъде изграден математически модел. Прогнозата за периода 2025-2030 година за средно дневно намаление на човекочасовете прекарани в работни пътувания е 894 часа при повишен сумарен пробег. Общото спестено време за периода 2025-2030 година, изразено в икономически ползи се равнява на 19 млн. лева, ако за часова ставка се използва средната работна заплата за София за първото тримесечие на 2019 година.  

Околната среда  

Разширяването на мрежата на метрото ще допринесе за подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, задръстванията, нивата на шум, създаване на по-добри възможности за алтернативно придвижване в София и към околоградския район. Подобряването на връзката със Симеоновския лифт ще бъде предпоставка за освобождаване на планината от автомобилно движение. 

Недвижимите културни ценности  

Строителството на метрото може да бъде повод за археологически проучвания, които иначе не биха могли да се осъществят самостоятелно. Метростанциите в близост до значими обекти, част от мрежата на недвижимите културни ценности могат да допринесат за популяризирането и социализацията им. 

Социалния ефект и рейтинга на града  

Разширението на мрежата на метрото допринася за подобряването на достъпността както до местата за работа, така и до тези за обслужване и развлечение, включително за хора с по-ниски доходи. В същото време то води до повишаване на рейтинга на София. Три от най-важните индекси, определящи качеството на живот в градовете по света са пряко свързани с позитивното въздействие на метрото. Това са: необходимото ежедневно време за пътуване - от/до работа, училище, университет; наличието на ефикасен публичен транспорт; замърсеността на средата.  

Проектът за изменение на ОУП за разширяване на метрото е предаден на Направление “Архитектура и градоустройство”, което провежда съгласувателни процедури с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на околната среда и водите. След това ще се организират обществени обсъждания в районите на Столична община, на които екипът на Софияплан ще разяснява плана и ще разчита да получи обратна връзка по него - мнения, коментари и предложения. Проектът, заедно с протоколите от всички обсъждания и постъпилите писмени становища, ще бъде внесен за разглеждане и гласуване в Столичния общински съвет.

ИОУП е одобрено с решение на Министерски съвет от 14.09.2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ИОУП ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОПОЛИТЕНА:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ:
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ИОУП ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОПОЛИТЕНА 2021 Г.:
Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub