Изменение на Общия устройствен план за разширяване на метрото

Столична община на два пъти допълни действащия ОУП с нови части за разширяване мрежата на метрото. Това допринася за устойчивото развитие на София чрез намаляване на вредните емисии, облекчаване на трафика, подобряване на свързаността и качеството на живот, както и стимулиране на икономическото развитие на районите. За да може да бъдат осъществени новите разширения на метро-мрежата беше необходимо и се направиха изменения на Общия устройствен план на Столична община (ИОУП) и по-конкретно на частта му  „Комуникационно - транспортна система – схема масов градски релсов транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“. Трасетата, включени в тези изменения, са изследвани подробно, комуникирани с широката общественост и поетапно прецизирани на поредица от общински експертни съвети след влизането в сила на ОУП на СО 2009г. 

Действащият в момента ОУП е одобрен през 2007 г. и е надграден и допълнен по отношение на зелената система и транспорта с изменението от 2009 г.

С ИОУП от 2014 г., в сила от 2017 г., е добавен трети метродиаметър, а с ИОУП одобрен от МС на 14.09.2022 г. - и разклонението на този метродиаметър към кв. Слатина.

Последното изменение на ОУП добавя трасе  с дължина около 6 км в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“   

Това е ново предложение за разширение на метро-мрежата, което не е предвидено в действащия Общ устройствен план. Реализацията на мащабните проекти “Арена Армеец“ и „София Тех парк“ увеличи необходимостта от по-ефикасен и бърз обществен транспорт до тази зона.

Проектът за последното изменение първоначално включваше и други промени в метромрежата, които отпаднаха в хода на консултациите като изискващи допълнителна аргументация.

Проектът за изменение на Общия устройствен план за разширяване на метрото включва оценка на очакваното въздействие на новите трасета върху урбанистичното развитие  на София. Разгледа се влиянието на бъдещите линии върху: 

Планираните урбанистични параметри и разпределението на функции в града  

Разширението на метрото несъмнено ще окаже пряко въздействие върху градската среда в териториите, през които преминават новите трасета. Опитът на други големи градове в света, както и този на София от изминалите години сочи, че изграждането на ново трасе на метрополитена води след себе си повишаване на строително-инвестиционната активност и привличане на нови жители/работещи в районите на метростанциите, което от своя страна натоварва съществуващите социална, транспортна, инженерна и зелена инфраструктури в прилежащите територии. 

Активността на инвестициите  

Строителството на метрото обикновено създава очаквания за повишен инвестиционен интерес, респективно ръст на цените на недвижимите имоти в близост до новите метростанции. Дали те ще се оправдаят зависи от много фактори. Към проекта за ИОУП е направено проучване на започнатите по-големи инвестиционни проекти в съседство. Направени са и прогнози за контингентите ползватели - живеещи и работещи - с хоризонт 2025 г. (когато се очаква да стартира експлоатацията на новото трасе на метрополитена) и 2030 г. - времевият хоризонт на ОУП.  

Мобилността в София  

Новите разширения ще допринесат за подобряване на мобилността, изразена в по-голям брой пътувания и обща дължина на изминатото разстояние за една година, отнесени към човек от населението, при по-бързо, комфортно и сигурно придвижване. Направен е транспортен анализ, като са съпоставени данни от градоустройственото проучване и пазарните прогнози, за да бъде изграден математически модел. Прогнозата за периода 2025-2030 година е за значително среднодневно намаление на човекочасовете прекарани в работни пътувания при същевременно повишен сумарен пробег и спестено време за ползвателите.  

Околната среда  

Разширяването на мрежата на метрото ще допринася и занапред за подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, задръстванията, нивата на шум, създаване на по-добри възможности за алтернативно придвижване в София.

Недвижимите културни ценности  

Строителството на метрото понякога е повод за археологически проучвания, които иначе не биха могли да се осъществят самостоятелно. Освен това е утвърдена практика метростанциите в София в близост до значими недвижими културни ценности да допринасят за популяризирането и социализацията им. 

Социалния ефект и рейтинга на града  

Разширението на мрежата на метрото допринася за подобряване на достъпността както до местата за работа, така и до тези за обслужване и развлечение, включително за хора с по-ниски доходи. В същото време то води до повишаване на рейтинга на София. Три от най-важните индекси, определящи качеството на живот в градовете по света са пряко свързани с позитивното въздействие на метрото. Това са: необходимото ежедневно време за пътуване - от/до работа, училище, университет; наличието на ефикасен публичен транспорт; замърсеността на средата.  

Проектът за изменение на ОУП за разширяване на метрото бе предаден на Направление “Архитектура и градоустройство” на Столична община, което проведе обществени консултации и съгласувателни процедури с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на околната среда и водите. Бяха организирани обществени обсъждания в районите на Столична община, в които екипът на Софияплан активно участваше. Проектът бе одобрен от Столичния общински съвет с решение № 651 по прот. № 41 от 14.10.2021 г. и от Министерски съвет с решение № 672 от 15.09.2022 г. и изменението на ОУП е в сила.

ИОУП е одобрено с решение на Министерски съвет от 14.09.2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ИОУП ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОПОЛИТЕНА:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ:
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ИОУП ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОПОЛИТЕНА 2021 Г.:
Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub