Проучване на „Софпроект“ прави прогноза за бъдещата миграция към София преди пандемията

При нормални условия броят на населението в столицата няма да се промени драстично в близките години, показва проучването

София е притегателен център за млади хора, търсещи възможности за реализация

02.04.2020, гр. София - По инициатива на ОП “Софпроект” е проведено национално представително социологическо проучване на тема “Потенциална миграция на населението в страната към София”. Целта на изследването е да направи оценка на размерите на очакваните миграционни потоци от страната към Столична община в близките години. Резултатите показват факторите, формиращи миграционното поведение на населението и дават типология на основните групи хора, които биха се заселили трайно на територията на София. 

Прогнозните оценки са валидни за нагласите на населението в периода април - май 2019 година, когато е проведено изследването. Безспорно, всяка по-значима промяна в икономическия и социалния живот, в каквато се намираме в момента - ситуация на пандемия, ще повлияе върху бъдещите решения на хората. Засега обаче е невъзможно да бъдат предвидени факторите, които ще формират миграционното поведение на населението след края на пандемията от Ковид 19. 

Изследването е възложено на “Региостат” ЕООД с водещи експерти - демографа доц. д-р Йордан Калчев и статистикът доц. д-р Александър Цветков. Теренната работа е проведена от агенцията за маркетингови и социални изследвания “Маркет линкс”. Методът за събиране на данни е стандартизирана анкета, в която са участвали 2800 души на възраст между 16– 65 години от цялата страна. Пълният текст на проучването е публикуван на адрес https://sofiaplan.bg/portfolio/migracia/

Как ще нараства населението в София в близките години?

Според проучването 20% от населението в страната (или 908 хил. души) на възраст между 16 – 65 години има намерение да промени населеното място, в което живее. 13% от потенциалните мигранти планират да се преселят в София. От тях близо 9% ще дойдат от областните градове и 4% от селата. Практиката на демографските прогнози досега показва, че обичайно се реализират едва около 12% от заявените намерения. Това означава, че в близко бъдеще в София ще се заселят нови 14 200 души.

Същевременно 11% от анкетираните столичани (или 93 хил. души) на възраст между 16-65 години заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място (най-често чужбина). Стъпвайки отново на опита от досегашни подобни изследвания, показващи реализация на 12% от заявените намерения, социолозите изчисляват, че през следващите години около 11 500 жители на столицата може да я напуснат. 

При съпоставянето на данните за потенциалната миграция в двете направления от и към София може да се направи прогнозна оценка, че в близките години в резултат на механичния прираст на населението в общината то ще нарасне с 2 700 души на възраст 16-65 години (при 12% реализация на миграцията).

Как се е развивала миграцията към София досега?

Над 64% от анкетираните столичани са заявили, че живеят от рождението си в населените места на Столичната община. Останалите 36% са се преселили тук в различни периоди от живота си. Основните причини за това са свързани със сключване на брак, развод, съвместно съжителство, търсене на по-добри възможности за работа и образование.

Най-много са мигрантите (31%), дошли от малки градове извън границите на Столична община. Близък по стойност е и делът (28%) на пристигналите от областните градове в страната. Преселилите се от села, извън територията на общината са 15 процента.

Относително голям е делът на преселванията между населените места в самата Столична община. 2,5% от хората, които са се преселили в София са дошли от селищата около столицата. Много по-голям по обхват (22%) обаче е потокът от града към периферията на общината. 

Най-голям е делът на мигрантите в Столична община (30%), които са се преселили в нея през последните 10 години. Около 28% от преселниците живеят тук в период от 11 до 20 години. В следващия времеви интервал от 21 до 30 години делът на мигрантите е 22 процента. Най-малък процент - 20% от неродените в Столична община живеят тук над 30 години. 

Какъв е профилът на потенциалните заселници в София?

София привлича основно млади хора на възраст до 29 години, които не са семейни (около 70% от анкетираните). По-малък процент (20%) попадат във възрастовата граница от 30 до 49 години. Останалите (5%) са на възраст над 50 години.

Най-много от потенциалните преселници в София (49%) са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност. Делът на хората с висше образование е 23 процента. С по-ниско образование са 27 процента. По своя социален статус 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% в момента учат. Близо 11% са безработни.

За 74% от потенциалните мигранти основната цел на преселването е получаването на по-високи доходи и стандарт на живот. Осигуряването на работа е мотив за 51% от тях. Започването на работа по придобитата квалификация и получаването на желаното образование са цели за 28 процента. За 20% това е осигуряването на по-добра обществена среда. Толкова е и делът на тези, които се стремят към по-добри битови условия на живот.

Какъв е профилът на планиращите да напуснат столицата?

Потенциалната миграция на населението, живеещо в момента в Столичната община е насочена основно към преселване в друга държава. По това направление се очаква да се преселят 57% от потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната ще се насочат 15%, а към областните градове 7% от тях. Вътре в границите на общината преселванията са около 3 процента.

Най-много от потенциалните емигранти (46%) от Столична община са млади хора на възраст от 16 до 29 години. В следващия възрастов интервал от 30 до 49 години попадат 40% от столичаните, планиращи да заживеят на друго място. Най-малко - 13% са на възраст от 50 до 65 години.

Около 41% от потенциалните емигранти от Столична общината имат висше образование. Приблизително същият е обхватът на мигрантите със средно образование – 40 процента. Основно образование имат 19% от тях. 

Най-често посочваната причина за напускане на населените места в Столична община е осигуряването на по-високи доходи. Това е основание за бъдеща миграция на близо 57% от потенциалните емигранти. Втората посочвана причина е намирането на работа - тя е стимул за 33 процента.

Осигуряването на по-добри битови условия е мотив на 29% от очакваните емигранти. Желанието за живот в по-добра обществена среда, осигуряването на по-добро бъдеще за децата и на работа по придобитата образователна и професионална квалификация са стимули за около ¼ от потенциалните желаещи да напуснат Столична община.

В изчисления очакван брой на потенциалните заселници в София не са включени имигрантите (български и чужди граждани), които идват от чужбина и се установяват да живеят в общината. Техният брой по статистически данни, през последните 5 години, е средногодишно около 5000 души. В проучването не е е включено и населението на възраст до 16 и над 65 години. 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub