Екипът на „Софпроект“ обобщи предложенията по заданието за концепция на Централната баня

27.02.2020, гр. София - Екипът на „Софпроект“ обобщи получените въпроси, мнения и предложения по заданието за концепция за развитието на северното и източно крило на Централната минерална баня. Припомняме, че в рамките на две седмици бяха получени близо 200 препоръки по проекто-документа, които са публикувани на интернет страницата https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/. Те засягат основно темите за публичността на процеса, провеждането на процедурата, сроковете, изискванията към концепциите и екипите, състава на комисията и критериите за оценка.

„Информацията в заданието ще бъде надградена и допълнена, за да отговори в максимална степен на получените коментари и предложения. Необходимите корекции и допълнения ще бъдат отразени в документа до края на април, след което се планира да бъде обявена и самата отворена покана“, обясни Любо Георгиев, директор на “Софпроект” и ръководител на общинската инициатива „Визия за София“.

Процедурата

Процедурата остава отворена покана, за да осигури максимално включване при възможно най-улеснена процедура за кандидатите. Получени са коментари както за това, че стойността на възнаграждението в Етап II е ниска, така и за това, че трябва да бъдат занижени изискванията за опит на кандидатстващите експерти. Екипът на „Софпроект“ не смята, че изискванията трябва да бъдат занижени, тъй като те в момента са минимални. Предвидената сума на възнаграждението ще остане 10 000 лв., тъй като увеличаването й би променило характера на процеса и би наложило преминаването към провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), която е по-усложнена.

Срокът за кандидатстване ще запази продължителността си от 6 седмици и ще започне да тече от обявяването на отворената покана. Причината е, че първият вариант на заданието бе публикуван и представен на 26 март и тъй като в по-голямата си част документът остава непроменен, на практика общото време за запознаване, осмисляне и подготовка на екипите е над 12 седмици.

В първата седмица, след официалното обявяване на отворената покана екипите ще могат да отправят допълнителни въпроси по процедурата. На интернет страницата на „Софпроект“ ще бъде публикуван списък с получените въпроси и отговорите към тях. 

Срокът за работа от 3 месеца за екипите, преминали в Етап II също се запазва. По време на работата си всеки от трите екипа ще може да отправя своите въпроси, включително за допълнителна информация. 

Изисквания към концепциите

Концепциите и всичките им приложими части отговарят на идентични условия в Етап 1 и Етап 2. Разликата е във формата и степента на подробност, не в принципите, на които следва да отговарят. Формата и степента на подробност на всеки от етапите ще бъдат допълнително разяснени в заданието.

Изисквания към екипа

На база получените коментари са облекчени изискванията за архитекта в екипа. Също така е намален броят на задължителните експерти от 5 на 4, като са обединени позицията за инженер хидрогеолог и инженер водоснабдяване и канализация. По този начин изборът на подходящ експерт е предоставен на кандидатстващите. 

Запазват се изискванията за опит, както и за доказване на специфичен такъв със списък от дейности/проекти към автобиографията на всеки експерт в екипа. Това изискване дава представа за професионалните компетенции и специализация на експертите, а не цели да се затрудни намирането на подходящите кандидати.

Комисия и конфликт на интереси

Екипът на “Софпроект” реши да замени думата “жури” с “комисия”, тъй като отразява по-точно състава и дейността по обстоен прочит и оценяване на получените предложения. Обмисля се промяна в състава на комисията така, че в нея да доминират експертите, но да има и представители на Столичния общински съвет. Имената на членовете на комисията ще бъдат публикувани с обявяването на отворената покана. Участниците в процеса ще могат да подадат своите кандидатури след като представят декларация за липса на свързаност с членовете на комисията.

Оценяване

Разпределението на тежестта за различните компоненти е с превес за концепцията и бизнес плана и модела, обезпечаващи идеята. Точките за екип и метод на работа са тези, които следва да оценят експертизата, подготовката и капацитета на екипите да разработят заявената идея. Това разпределение дава предимство на идеите спрямо изискванията към екипите. Целта е да се постигне добър баланс между идея и капацитет.

Публичност на процеса

Предвижда се да бъдат публикувани всички кандидатури на Етап I,  както и оценките и аргументите за оценка от комисията за същия етап. 

Разработените в Етап II концепции ще бъдат представени публично, като в този етап ще се предостави възможност гражданите и заинтересованите страни да дискутират и изразят своето мнение по развитите концепции.

Посещение на сградата

Получен е въпрос за потенциално посещение на сградата на Централна минерална баня. Групови посещения в сградата на този етап не биха били възможни, но екипът на „Софпроект“ ще допълни изходните материали с допълнително фото/видео заснемане на обекта.

Можете да се запознаете с подробности за предстоящия процес на интернет страницата https://sofiaplan.bg/portfolio/banya/. Обновеният текст на заданието ще бъде публикуван на същото място възможно най-скоро, след завършване на процеса по съгласуването му. При обявяването на отворената покана ще бъдат уведомени всички, които изпратиха коментари, ще бъде публикувано съобщение на страницата на “Софпроект”, както и ще бъде разпространено прессъобщение до медиите. Екипът на ОП „Софпроект“ благодари на всички, които се включиха в процеса по подготовката на  заданието. 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub