„Софпроект“ представи анализ на проекта за изграждане на квартал „Запад“

19. 06. 2020, гр. София - На 17 юни екипът на ОП „Софпроект“ представи обстоен анализ на проект за изграждане на мащабен жилищен комплекс в м. “Модерно предградие”. Новият квартал “Запад” е планиран върху терен с площ 106 декара и включва 2000 жилища за 7000 обитатели. Любо Георгиев, ръководител на ОП „Софпроект“, Калоян Карамитов, урбанист и Александър Петров, ландшафтен архитект представиха ключовите изводи и препоръки в становището по проекта пред Комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичния общински съвет. 

Вижте видео от презентацията ТУК 

Целта е да се направи предварителна оценка на предложенията в разработката, за да се избегнат бъдещи проблеми, свързани с презастрояването и липсата на инфраструктура по подобие на кварталите "Манастирски ливади", „Кръстова вада“ и други. Поради това екипът анализира подробно различните аспекти на проекта за изменение на подробния устройствен план на територията: осигуряване на социална инфраструктура, транспортен достъп, качества на публичната среда, паркоустройство и озеленяване, ВиК инфраструктура и други.  

Пълният текст на анализа можете да видите ТУК 

„Инвестиция с такъв размер би имала ролята на катализатор за развитието на цялата северозападна част на София. Тя не е за подценяване и Столична община трябва да стимулира такъв тип проекти. Инвестиция в този вариант на ПУП обаче се базира на твърде много компромиси. Възможният резултат е много вероятно да се превърне в лош пример и катализатор на лоша слава, вместо на положителна промяна“, обясни пред комисията Любо Георгиев, директор на ОП „Софпроект“ и ръководител на „Визия за София“.  

Промяната на проекта трябва да започне от намаляването на предвидения брой обитатели, тоест на проектната разгъната застроена площ (РЗП). Това разбира се може да направи инвестицията нерентабилна, но инвестиция на всяка цена не е необходима. От своя страна общината, разрешавайки устройствен план с такъв размер, трябва да се ангажира с изграждането на необходимата обслужваща транспортна и социална инфраструктура”, допълни той. 

Детски градини и училища 

Недостатък на проекта е, че не предвижда образователна инфраструктура за децата в яслена възраст от 0 до 2 години. Вместо детски градини за възрастовата група от 3 до 6 год. се предлага да бъдат построени два детски центъра (филиали на детски градини) в партерните нива на два жилищни блока. Необходимо е изрично да бъдат отредени места за детски градини с прилежащите им външни площи, посочват експертите в анализа. 

Според проекта най-близките съществуващи училища могат да поемат децата на новодомците във възрастовата група 7-14 години. Това са 70 ОУ  „Св.  Климент Охридски“, 62 ОУ „Христо Ботев“ и 74 СУ „Гоце Делчев“. Не са отчетени обаче реалната пешеходна достъпност, уличната мрежа и нейното състояние. Освен това са необходими инвестиции в разширяването на капацитета на училищата.   

Според анализа на Софпроект единствено достъпът до 70 ОУ може да бъде сметнат за приемлив, но все пак компромисен. След евентуалното му разширяване училището може да поеме още 221 деца, но това все още е недостатъчно спрямо 498-те деца във възрастовата група 7-14  г., които се очаква да заживеят в бъдещия квартал.  

Строителството на ново училище в непосредствена близост до планирания квартал би помогнало, но не и разрешило проблема с недостига на места, категорични са експертите. Според тях намаляването на предвиденото жилищно застрояване и съответно на очаквания брой обитатели би понижило натоварването на територията и на местата, които трябва да бъдат осигурени в детските и училищни заведения. 

Мобилност и транспортен достъп 

Съществуващата инфраструктура няма капацитет да поеме очаквания транспортен трафик, който новият квартал ще генерира. Инвестиция от такъв голям размер изисква капиталовложение от страна на общината в изграждането на инфраструктурата в района. Това означава разширение на съществуващата улична мрежа, създаване на нови линии на градски транспорт, строителство на нова метро-станция, трамвай и дори на жп спирка. Имотът попада в пешеходния обхват на предвидената, но все още неизградена метростанция под бул. „П. Владигеров“ в зоната на жп линията. На пешеходно разстояние се намира и планираното трамвайно трасе по ул. „Връх Манчо“. 

Достъпът до съществуващите линии на масовия градски транспорт е крайно ограничен. Най-близката спирка се намира на около 400 м от имота и по нея се движи единствена линия - автобус 81 - с интервал на движение 30 мин. В проекта липсват мерки и предложения за нови линии или маршрутни изменения, които да предоставят по-адекватен достъп до останалите части на града. 

Не са осигурени достатъчно места за паркиране в зоната, констатира анализът. На базата на сегашната степен на моторизация в София (516 автомобила на 1000 жители) експертите са изчислили, че обитателите на новия квартал ще разполагат с общо 3500 автомобили. Проектът обаче предвижда в зоната да бъдат изградени само 1600-1800 паркоместа.  

Качества на публичната среда  

Проектът предлага свързано застрояване, което създава цялостна фасада на комплекса от сгради. Партерите би трябвало да предоставят магазини и други разнообразни обекти в сферата на услугите, които привличат хора. Това ще допринесе за създаването на жизнена, сигурна и функционална градска среда.  

В момента проектът за ПУП не поставя изисквания към партерните нива. Това означава, че те могат да бъдат заети от гаражи или други сервизни помещения, които да имат негативен ефект върху качеството на публичното пространство. Оформянето на цели фасадни фронтове, заети от гаражи ще създаде пуста зона, която ще се ползва само за оставяне и взимане на автомобилите без да има възможност за живо, публично пространство.  

Паркоустройство и озеленяване 

Проектът подвежда и оставя грешното впечатление за обилно озеленяване на територията. В него се посочва, че свободните от застрояване площи ще бъдат отредени единствено за озеленяване. Не се отчита фактът, че част от тях са необходими за други функции, като паркиране на терен, детски и спортни площадки, алейна мрежа и други. 

В проекта не се прави разграничение между двата типа предвидено озеленяване - свободно и върху бетон. Това е лоша практика и е подвеждащо. Изчисленията показват, че от планираните 46 441 м² озеленяване, 20 906 м² попадат върху подземни гаражи. Това е приблизително 45% от общото озеленяване.  

Съпоставка с целите на „Визия за София“ 

Предложеният проект за ПУП дава заявка за мултифункционална среда, но елементите в него не я гарантират, а дори в определена степен я поставят под риск. 

Проектът работи в посоката на цел „компактен град“, но отива твърде далеч, предлагайки много гъсто населена среда, която би имала съществени проблеми във функционално, транспортно и екологично отношение. 

Инвеститорът заявява намерение да създаде качествена градска среда, но предложеният проект за ПУП води по-скоро в посока на създаването на ниско-качествена среда. 

Какво предстои 

Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичния общински съвет реши проектът за изменение на ПУП да бъде преработен на базата на изготвения анализ. Предстоят работни срещи между екипите на инвеститора и ОП „Софпроект“, за да бъдат отразени препоръките по проекта. След преработката му той отново ще бъде внесен за разглеждане в комисията. 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub