Анализи и предложения относно гробищен парк Бакърена фабрика

21.10.2021, гр. София – През август 2020 Направление "Aрхитектура и градоустройство" възложи на Софияплан изработването на задания за изменение на Общия и подробния устройствен план (ИОУП и ИПРЗ) за територията на гробищен парк "Бакърена фабрика". Гробищните паркове са обекти на зелената система с многопластов набор от функции. От културно-социални, през екологични до естетически. Това ги прави обекти, дефинирани в законовата рамка на България като такива със специално предназначение. Поради специфичните си функции, гробищните паркове заемат особено място в съзнанието на хората.

В процеса на своята работа екипът на Софияплан разгледа условия и фактори от различно естество, сред които почви, повърхностни и подземни води, транспортен достъп, шум, озеленяване и др. Бяха взети предвид и културните и психологически аспекти на темата.

Основното заключение от работата на Софияплан е, че за да могат да бъдат създадени аргументирани, приложими и устойчиви проекти за ИОУП и за ИПРЗ, адекватни на реалните условия, нужди и възможности за подобряване на съществуващата среда в посочената част на София, първо е необходимо осъществяването на няколко предпроектни проучвания (ППП). Резултатите от тези ППП ще предопределят техническите параметри на възможните пространствени решения, ще дадат основа за информирано управленско решение и едва тогава ще могат да бъдат завършени заданията за тези устройствени планове и да се започне проектиране по тях. В доклада е препоръчан и определен процедурен подход за реализацията на тези дейности, а предварителни задания за тези ППП са дадени като пакет от приложения.

Тъй като в София вече има дефицит на гробни места, екипът на Софияплан предлага също така като начало да се разшири възможността за кремации и урнополагане.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub