Представяне на „Мултикритериален модел за приоритизация“ в Прага –  конференция ME100

На осмото издание на ME100 – международна конференция, с фокус върху теми, засягащи икономическите аспекти на местното и регионално развитие, провело се на 23 ноември 2023 г. в историческия град Прага, от „Софияплан“ имахме честта да представим своя разработка на иновативен, мултикритериален модел за приоритизация на терени, подлежащи на отчуждаване. Тази възможност ни бе предоставена благодарение на нашите колеги от Съюза на урбанистите в България, които ни свързаха с организаторите на събитието - Архитектурния факултет към Чешкия технически университет в Прага. Проектът бе представен от Александър Петров – един от ландшафтните архитекти в екипа на Софияплан.

ME100 е конференция, фокусирана върху взаимовръзките между местното и регионалното планиране от една страна и икономиката от друга. Това е сравнително рядко обсъждана тема в Централна и Източна Европа. Първото издание на ME100 е било през 2016 г. От тогава до сега конференцията е сцена за презентации на докторантски разработки и експертни лекци, с което се стреми да насърчи академичния дебат. През годините организаторите на ME100 ключват в дебата и представители на общински институции, неправителствени организации, както и такива от частния сектор, с цел да стимулират сътрудничеството между отделните заинтересовани страни и да насърчат холистичния подход в развитието на общинско и регионално ниво.

Представеният „Мултикритериален модел за приоритизация“ (ММП) е създаден от екипа на Софияплан, като резултат от участието на хора от екипа в работна група към Столичен общински съвет. Целта на работната група е дефинирана така - „Разработване на индикативни стъпки по повод създаване на приоритети, касаещи зелената система на територията на Столична община, в изпълнение на разпоредбите на чл.62, ал.5 от ЗУТ“.

Какво представлява ММП? Мултикритериалният модел за приоритизация е математически. Данните, с които борави, както и цялата му логика, са математически дефинирани. ММП анализира, оценява и класифицира пространствени ГИС данни. Моделът е параметричен. Резултатите, които генерира, са пряко зависими от предварително дефинирани тежестни коефициенти. Както подсказва и името му, ММП е мултикритериален модел. Приоритизацията на имотите, които той оценява е базирана на множество критериални слоеве. Освен това представеният в Прага модел е със систематичен характер. Данните, с които той работи, следва да бъдат във формат, подходящ за машинна обработка. Наред с всичко това, архитектурата на модела е създадена така, че да е максимално адаптивен и широко приложим. Захранeн с правилните критериални слоеве, той може да се прилага за приоритизации, които обслужват най-разнообразни цели. Алгоритъмът, който обслужва приоритизацията е високо ефективен. Логиката му е съставена по начин, който предоставя възможности за значително ускорение на иначе значително ресурсоемки изчислителни операции, като например пространствени засичания от всякакъв тип на екстензивни по своя размер ГИС данни. ММП обработва за секунди невъобразимо за човешките възможности количество информация.

ММП е създаден да обслужи нуждата от приоритизация при отчуждаване на терени за изграждане на обекти и елементи на Зелената система на Столична община. Количеството на такива терени е огромно. Приблизително 75% от територията, предвидена по ОУП за паркове и градини не е реализирана. 57% от нереализираните паркове и градини попадат в поземлени имоти частна собственост. В абсолютна стойност това са над 35 000 дка. Отчуждаването е тема с особено чувствителен характер, както за обществото така и за индивидуалните собственици на земя. Комбинацията от значителен по размер териториален обхват и времеемки отчуждителни процедури, допринасят допълнително за това. ММП цели да подобри значително обективността и безпристрастието в процесите по отчуждаване, като предостави на общинската власт помощен инструмент за систематична, аргументирана, разбираема и прозрачна, мултикритериална приоритизация на терените за отчуждаване.

Критериалните слоеве, с които работи ММП, са организирани в сравнително комплексна йерархична структура. Тя отразява съществени за задачата условия организирани в две основни направления – клас „срокове“ за отчуждаване и клас „дадености“. Клас „срокове“ съдържа информация за датата на влизане в сила на съответния Подробен устройствен план (ПУП), а клас „дадености“ съдържа информация от разнообразен характер – от такава за съществуващи пространствени характеристики на средата (застрояване, наличие на дървесна растителност, степен на запечатване на почвата и др.), през планови дадености, като устройствени зони към ОУП, отреждания по ПУП и други, до комплексни характеристики на средата, като наличие/липса на пешеходен достъп на живущите до обекти с публично ползване – детски и спортни площадки, обекти на зелената система и други. Тази информация е категоризирана в така наречените „критериални семейства“. Всяко критериално семейство е съставено от набор от критериални родове с привързани към тях тежестни коефициенти (предвидени за определяне на ниво комисии към Столичен общински съвет). Критериалните родове от своя страна се делят на два основни типа – положителни и отрицателни. Наличието на първите добавя към оценката за приоритизация на съответния терен, а на вторите съответно я понижават. От своя страна всеки критериален род съдържа в себе си набор от критериални видове (с тежестни коефициенти, определящи се на експертно ниво). Пример – критериалните видове към род „степен на запечатване на почвата“ са: „вид 1“ - 100% запечатване; „вид 2“ от 75 до 99%; „вид 3“ - 50-74%; „вид 4“ - 25-49% и „вид 5“ съответно от 1 до 24% запечатване.

След засичане на всички критериални видове с поземлените имоти частна собственост, алгоритъмът на ММП, на база на определените тежестни коефициенти, дава оценка от 0 до 100 за приоритетност на отчуждаването на сяка от териториите подлежащи на отчуждаване.

ММП е изпробван и работи, но предстои да бъде калибриран допълнително, за да може да бъде интегриран в работата на общината. За целта се предвижда той да бъде превърнат в интернет базирана платформа, която да подпомогне дейността на отговорните общински комисии и институции.

На осмото издание на ME100 бяха представени и редица други разработки свързани с градското планиране и развитие, като особено любопитни в това отношение бяха:

  • Възрастните не като заплаха, а като възможност в градското развитие – от Renáta Kaščáková (Institute of Management of the Slovak University of Technology в Братислава, Словакия). Презентацията демонстрира възможностти за приспособяване на градовете към нуждите на застаряващо население. Как чрез мъдро планиране може да насърчат икономическите, културните и социалните ползи за обществото и да се подобри значително качеството му на живот.
  • Прогноза за населението и обществените услуги в Прага – от Zdeňka Havlová (head of the Office for City Analysis, Prague Institute of Planning and Development). Тема на представянето бе проучване на бъдещите нужди на нарастващото население на Прага от публични услуги, базирано на демографски прогнози с краткосрочен, средносрочен и дългосрочен характер.
  • Val4plan: Оценяване на хедонични цени на обществената инфраструктура – от Jakub Vorel (Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague). Бе представен нов инструмент val4plan, представляващ отворен софтуер за аналитични анализи, насочен към оценка на хедоничните цени на урбанистични характеристики на жилищни имоти. Презентацията демонстрира използването му при оценка на обществената инфраструктура в Прага.
  • Оптимизация на системите за обществен транспорт – от Dmitri Grishchuk (VUT Brno). Дисертация за оптимизация на обществения транспорт, базирана на мултиагентно моделиране, използващо отворен код и данни с отворен достъп.
  • Deep Learning Model за изчисляване на оперативни емисии от недвижимите имоти – от Benedikt Gloria (IREBS, Regensburg). Бе представен модел, използващ конволюционни невронни мрежи (CNN) и снимки за оценка на CO₂ емисиите в недвижимите имоти. Моделът, подобряващ точността на данни за основни енергийни източници. Резултатът от модела има за цел да бъде от полза при борбата с климатичните промени.

ME100 2023 се проведе в чудесно реновираната сграда на Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP). Сградата е превърната в мултимедийна галерия и център за градско планиране в центъра на Прага. Предназначението на CAMP е да бъде среда за дебат по теми касаещи бъдещето на урбанизираните територии.

Тук може да бъде разгледана галерия със снимков материал от осмото издание на ME100.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub