Успешен ден на отворените врати в ОП „Софияплан“ разкри бъдещите планове за развитието на Столична община

На 9 май 2024 г. в успешен ден на отворените врати, ОП „Софияплан“ представи ключови теми и проекти, засягащи развитието на Столична община. Събитието привлече вниманието на граждани и експерти, които изразиха своето удовлетворение от представените планове и инициативи. Бяха обсъдени и възможностите за съвместна работа с тях и начините за общо постигане на целите, които екипът на ОП "Софияплан" е поставил за бъдещите планови периоди.

Темите, които бяха обсъдени по време на събитието са:

Демография
Как ще се развива населението на Столична община до 2050 година? Къде са кварталите, в които ще има най-голяма концентрация на деца и ученици? Колко са хората в трудоспособна възраст, които движат икономиката на града? В кои части на общината живеят най-много хора в пенсионна възраст? Това са въпроси, на които Столична община, заедно с Националния център за териториално развитие и Националния статистически институт дава отговори в изследване на демографското развитие на общината.

Детски градини
Всички знаем, че в Столична община няма достатъчно места в детските градини. Но кои са кварталите, които имат най-голяма нужда днес, кои са кварталите, в които ще има най-голяма нужда през 2050 година? ОП “Софияплан” представи анализ, който е част от опорно-сравнителния план за изпълнението на Общия устройствен план, в който от една страна, оценява каква е нуждата от места в детски заведения днес и как ще се развива до 2050 година, а от друга, изследва възможностите от терени в общината, с регулационно отреждане “за детска градина”.

Инструмент за симулационно прилагане на градска комасация
Екипът ни представи и инструмента на ОП „Софияплан“ за симулационно прилагане на градска комасация, така че бъдещата урбанизирана територия да бъде обезпечена от необходимата основна публична инфраструктура (социална, техническа и зелена). Калкулаторът е резултат от анализ на взаимодействията на показателите на устройствените зони съгласно ЗУЗСО при прилагане на чл. 16 от ЗУТ.

Релефни карти на СО
Релефът е сред основните дадености на средата, влияещи върху качественото градско планиране. Поради тази причина екипът на Софияплан изработи подробни карти на основните релефни характеристики - надморска височина, изложение и наклон. Те предоставят информация относно стойностите на тези характеристики за всеки квадратен метър от територията на СО. Ще ви запознаем с картите и тяхната приложимост в градското планиране.

Води
В презентацията на водите в СО Софияплан запозна посетителите с подробности, свързани с управлението им на територията на СО.Какви изследвания прави Софияплан по темата и как се прилагат резултатите от тях в устройственото планиране на СО? Отговори на тези и други актуални въпроси по темата бяха получени в деня на отворените врати.

Транспортни проучвания
ОП „Софияплан“ представи последните разработки по предвижданията за елементите на комуникационно-транспортната система (КТС) - схеми „Първостепенна улична мрежа“ и „Масов градски релсов електротранспорт“ в Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО).

Зелен ринг
Изграждането на Зеления ринг би дало достъп до най-големия линеен парк в София на близо 250 000 души в 30 софийски квартала. Зеленият ринг може да служи и като важна пешеходна връзка и гръбнак на велосипедна мрежа, която значително да подобри мобилността в града. Посетителите се запознаха с процесите по изпълнение на проекта и ролята на ОП „Софияплан“ в изпълнението му.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub