Можете да преместите слайдера, за да видите разликите между населението по ГЕ към 2021 г. и прогнозното население по ГЕ към 2050

Актуализиран анализ на демографското развитие и тривариантна прогноза за населението на Столична община по Градоустройствени единици 2030-2040-2050

Анализът е реализиран от екип на Национален център за териториално развитие ЕАД (НЦТР) под ръководството на арх. Стойчо Мотев.  Прогнозата е изработена  в три варианта - реалистичен, оптимистичен и песимистичен, към 2030, 2040, 2050, за всяка възрастова група, както следва: от 0 до 2 г., от 3 до 6 г., от 7 до 14 г., от 15 до 18 г., от 19 до 65 г. и над 65 г. Демографското развитие е представено към териториите на градоустройствените единици (ГЕ), на които е разделена Столична община за нуждите на планирането. За целите на прогнозата, ГЕ са типологизирани в следните категории:  в централна градска част, в жилищни комплекси, в квартали, в промишлени зони, в паркове, в села и техните части, в градове и техните части, в друга обитавана среда.

Отправна точка за направения анализ е демографската прогноза за развитие на Област София - Столична община, публикувана от Националния статистически институт (НСИ). Според нея, към 2050 г., населението на Столична община (1256513) ще бъде с 1,4% по-малко от установеното с преброяването от 2021 г. (1274290). В числово изражение, според нея общинското население ще намалее със 17777 човека.

Прогнозата на НЦТР е направена в рамка от допускания за влияние на геополитическите фактори и на регионалната политика на страната, както и въз основа на експертни допускания за механичния прираст на населението, промените във възрастовата структура и факторите за урбанистично развитие във всяка градоустройствена единица. 

Реалистичната прогноза, сочи тенденция към нарастване на населението на Столична община, макар и съвсем умерено. Към 2050 г. тя определя увеличение на населението в общината с близо 11,8 хиляди души. Това означава нарастване с около 0,9% за периода, дължащо се основно на прогнозното нарастване на кварталите и селата. Всички останали типове градоустройствени единици са с общо прогнозно намаляване.

Прогнозата обхваща само постоянното население на общината и ще служи за планиране на социалната инфраструктура на общината. 

Скоро ще бъде качена онлайн карта с данни на демографската прогноза към ГЕ

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub