Анализ на квартал Драгалевци

Анализът на квартала разглежда съществуващото състояние и прави препоръки за подобряването на средата. Задачата е извършена по възлагане на Главния архитект на Столичната община и в координация с администрацията на Район Витоша.

Целта на изследването на територията е да се изведат закономерности и изводи за начина на прилагане на общия и подробните устройствени планове, натоварването на социалната и техническата инфраструктура, моделите на придвижване, някои от екологичните характеристики на урбанизираната среда, постигнатите параметри на застрояване, плътност и озеленяване. Изводите и препоръките от анализа на Драгалевци са приложими и към другите квартали от подвитошката яка.

Анализът води до множество заключения, сред които:

  • необходимо е засилване на контрола и проследяване на прилагането на устройствените параметри на застрояването, зададени с Общия устройствен план, включително и относно допълнителните и специфични изисквания за територията;
  • степента на озеленяване трябва да бъда контролирана не само при завършването на строителството, ами и в законоустановения срок и след това;
  • необходимо е да се осигури алтернатива за водоснабдяване на целия район Витоша, който в момента черпи вода само от един източник;
  • ключово е изграждането на локален резервоар, който да функционира като буфер и изравнител на налягането във водопроводната система;
  • трябва да бъде изградена канализация, а контролът над стопанисването на изгребните ями трябва да бъде значително засилен;
  • необходимо е паркирането да бъде регулирано и контролирано;
  • условията за чакане на спирките трябва да бъдат значително подобрени;
  • приоритетно трябва да бъдат определени нови имоти/сгради за разкриване на допълнителни места за децата в училищна, предучилищна и яслена възраст;
  • има много потенциал в речните корита и Ботаническата градина като публични места за отдих и спорт.
Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub