Наредба за градска среда

След промените от 2018 г. в Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) започва процес по подготовката на Наредба за градската среда. Инициативата е на Главния архитект на общината. Целта е да бъде създаден нормативен документ, който да определя облика на средата като предлага стандарти за различните ѝ съставни части - компоненти и елементи, дефинирани в самата наредба. 

Софияплан участва активно в процеса по създаването на Наредбата за градската среда. Първоначално екипът подпомага и консултира юристите, които са ангажирани с подготовката на документа. С помощта на експертите от Софияплан е разработена структурата на наредбата, като са определени отделните компоненти и елементи на градската среда, които да бъдат включени в нея.  

Работният проект на Наредбата за градската среда е представен за първи път пред обществеността през май 2019 година. Целта е запознаване на гражданите с извършената работа по съставяне на документа и получаване на обратна връзка от администрацията и експертната общност преди изготвянето на окончателния текст. Софияплан организира провеждането на 5 експертни фокус групи, които да дадат мнението си по подготвените материали. В тях участват представители на общинската и държавната администрации, НПО, браншови организации, академични и пазарни анализатори, както и експерти от различни сфери на свободна практика. Фокус групите дискутират различни теми, свързани с наредбата: зониране, юридически аспекти, проектни части, контрол и санкции и стандарти. Екипът на Софияплан обобщава мненията, предложенията и коментарите от срещите и ги предоставя на юристите, за да послужат за финализирането на документа.  

В началото на 2020 г. общинското предприятие е ангажирано със задачата да състави карта на различните зони на територията на общината, за всяка от които да важат специфични режими за регламентиране на градските пространства и техните елементи. Това се налага във връзка с отпадането на първоначалната идея да се ползват зоните от приетата през 2018 г. Наредба за рекламата и преместваемите обекти. Подробният преглед на тези зони показва, че те са неподходящи за целите на Наредбата за градската среда, която определя облика на многократно по-голям брой елементи и разглежда средата в нейната цялост и комплексност. Екипът на Софияплан предлага изцяло ново зониране, което да се използва за определяне на стандартите в новата наредба. В централните зони регламентите са по-консервативни, запазващи историческия облик и духа на мястото, докато в перфирените квартали те дават повече свобода при облагородяване на средата.  

Вижте картата на зоните със специфични режими ТУК

При определянето на зоните са проведени редица изследвания на начина и характера на застрояване, предвижданията на ОУП и функционирането на града по градоустройствени единици. Изчислени са плътността и интензивността на застрояване на всяка градоустройствена единица, като е взето предвид съществуващото застрояване. Пресметната е средната, но и преобладаващата етажност. Направен е анализ на сключеността на сградите, който показва морфологично дали застрояването е от свободностоящи сгради или е с улично-квартална структура.  

На база на тези анализи са предложени следните зони: 

ЗОНА 1 - За основа е ползвана Първа зона от Наредбата за рекламата и преместваемите обекти, която се разширява на запад, като покрива границата с архитектурно-историческия резерват Сердика-Средец – ул. Княз Борис I, разширява се на север до бул. Дондуков и на юг до кръстовището на бул. Раковски и ул. Гурко, включвайки изцяло територията около Народния театър. Зоната има четири разклонения, приобщаващи към нея четири ключови и разпознаваеми за града площадни пространства и съответните улици, водещи към тях. 

ЗОНА 2 - Обхваща останалата част от центъра на столицата. Зонирането е съобразено с границите на Централна градска част (ЦГЧ), описани в ЗУЗСО със следните изключения. Към зона 2 е добавен кварталът, заключен между ул. Здраве и бул. Витоша, и са изключени Зона Б5 и продължението на бул. Тодор Александров след река Владайска.  

ЗОНА 3 – Обхваща широкия център и старите периферни квартали на града. Териториите са се развили в близък исторически период и са с подобна плътност и интензивност на застрояване.  

ЗОНА 4 – Обхваща териториите с предимно нискоетажно застрояване.  

ЗОНА 5 – Обхваща териториите с предимно комплексно застрояване, т.нар. панелни квартали.  

ЗОНА 6 – Обхваща териториите в южните части на града, които се развиват през последните 3 десетилетия и са в процес на интензивна трансформация и уплътняване. Тези територии постепенно губят характера си на буфер между планината с ниското застрояване и по-плътните градски зони, като е необходимо да бъдат осмислени в този контекст.  

ЗОНА 7 – Обхваща индустриалните територии. 

Наредбата за градската среда е приета от Столичния общински съвет на 17 декември 2020 година.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub