Опорна схема на напоителните и отводнителните полета

По възлагане на ОП „Софпроект“ през 2016 г. „Водоконсултинженеринг“ ЕООД състави специализирана опорна схема за мониторинг местоположението и структурата на напоителните и отводнителните полета на територията на Столична община към. По изследването работиха инж. В. Славов, инж. Г. Йорданова и инж. Й. Гечева. Основание за разработката е становището на МОСВ по ЕО към ОУП 2009г., а повод стават поредицата от наводнения в някои части на общината, свързани и със занемарена инфраструктура на отводнителните полета.

Изследвана е сложната правна рамка, в която се планират и функционират хидромелиорациите, както и отговорностите, правата и задълженията на държавната и общинската администрации. Основното предизвикателство е свързано с изясняване на собствеността, тъй като от нея произтичат и нормативните задължения на държавната и общинска администрация. Разгледани са наличните данни за съществуващите напоителни и отводнителни полета и са дефинирани проблеми, решението на които трябва да се търси.

Към момента хидромелиоративните съоръжения, експлоатирани от „Напоителни системи” ЕАД София-клон, са държавна собственост. Съоръженията за отвеждане на излишните повърхностни и подземни води извън населените места са публична държавна собственост и отговорен за тяхното поддържане и управление е Министърът на земеделието и храните. В регулационните граници на населените места съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите са публична общинска собственост и за тяхното поддържане и нормално функциониране се грижи Столична община, която ежегодно почиства съществуващите отводнителни канали. Но при нарастването на населението и селищната територия възниква необходимост от съответни промени на функциите и субекта на управление.

Особено важни за СО както в контекста на климатичните промени, така и с оглед на урбанизиране на нови територии са отводнителните съоръжения, тъй като тяхна основна функция е предотвратяване риска от наводнения. Немалка част от тях вече са в лошо експлоатационно състояние или разрушени. Промененото предназначение и собственост на земята възпрепятства поддръжката.

Анализът посочва, че е изключително важно да се актуализират проектите и да се изследва възможността за изграждане на нови задържателни водни обекти, които при екстремни дъждове да буферират съсредоточения приток на повърхностни води към речните корита. Това води до извода, че запазването и модернизацията на хидромелиоративните системи, при активното съдействие от страна на общинската администрация, могат да стимулират възстановяване на растениевъдството, нови работни места и засилване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Столична община, което би било и в унисон с целите на Зелената сделка.


Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub