Анализ на производствените територии в СО

Развитието на производствените зони в София след приемането на ОУП през 2009 е изследвано и анализирано в следните документи: Общински план за развитие 2007-2014 г., Общински план за развитие 2014-2020 г., Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. ИПГВР разглежда в частност икономическата зона, която обединява няколко градоустройствени единици с индустриални функции. За съжаление икономическата зона значително изостава по отношение на заложеното в ИПГВР и не успя да постигне очакваното развитие.

През последните години тези зони се разглеждат основно през призмата на икономиката на града. Пространственото развитие и трансформациите, които се случват в тях, остават в сянката на бизнес инвестициите. В последното десетилетие има засилен интерес към някои производствени зони, а част от тях сменят изцяло своята първоначална функция. Тези трансформации дават отражение върху градската тъкан и процеси и са от ключово значение както за развитието на самите зони, така и на града като цяло. Ето защо е назряла необходимостта от това да се изследват тези процеси, да се анализираа в какви аспекти и до каква степен прилагането на ОУП въздейства върху тях и да се изведат факторите, които възпрепятстват изпълнението на плана.

Проучването обхваща всички бивши, съществуващи и планирани устройствени зони, предназначени за различни типове производства в ОУП, както и смесените много функционални такива. За по-голяма пълнота в обхвата са включени и терени в устройствени зони - Тти, Тжп, Ттр, Тел, Твк и Тп, които следва да обезпечат производствените зони с техническа инфраструктура. Самите мрежи на техническата и комуникационно-транспортна инфраструктури също са част от обхвата на проучването.

Основната цел, която проучването си поставя е до каква степен са приложени целите и мерките, заложени в действащия ОУП за функционално-пространствена система “Труд”, както и какви са последствията от прилагането на инструмента смесена многофункционална зона  - Смф върху развитието на индустриалните зони.

Задачите, които следва да реши са:

  • Да анализира състоянието към 2022 на индустриалните територии в СО, съобразно Опорния план в ОУП 2009;
  • Да проследи достигнатото преструктуриране и модернизиране на посочените зони и усвояването на част от бившите индустриални територии за други дейности, според предвижданията на ОУП София;
  • Да оцени доколко са изпълнени заложените цели и мерки към тях в ОУП 2009 за функционално-пространствена система “Труд” и да обследва причините и последствията от това;
  • Да направи инвестиционен/икономически профил към 2021 на  зоните, посочени по-горе;
  • Да се изгради система за регулярен мониторинг на производствените територии в Столична община, с което да се наблюдават тенденции в тяхното развитие, прогноза за бъдещето им и необходими намеси за стимулиране на икономическите дейности на територията на Столична община;

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub