София 2030 – Мониторингов доклад за изпълнение на Цел 11 от Целите на ООН за устойчиво развитие в град София

Софияплан е партньор на Дружество за ООН в България в изпълнение на проекта - Дневен ред за София 2030. Целта на проекта е да предложи инструмент за мониторинг на напредъка на София по изпълнението ООН за устойчиво развитие.  На фокус е цел 11 Устойчиви общности и градове, тя е насочена към превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене и включва няколко подцели.

  • Осигуряване до 2030 година на достъп за всички до подходящо и безопасно жилище и основни услуги на достъпна цена, както и подобряване, хигиенизиране и модернизиране на бедните предградия.
  • Осигуряване до 2030 година на достъп за всички до безопасни, достъпни и устойчиви транспортни системи на приемливи цени, подобряване на безопасността по пътищата, особено чрез разширяване мрежата на обществения транспорт, като се обръща особено внимание на потребностите на хората в уязвимо положение, жените, децата, лицата с увреждания и възрастните хора.
  • Засилване до 2030 година на устойчивата и приобщаваща урбанизация и на капацитета за интегрирано, устойчиво и с широко участие в планиране и управление на заселването във всички страни.
  • Засилване на усилията за опазване и съхранение на световното културно и природно наследство. 
  • Значително намаляване до 2030 година броя на загиналите и засегнатите от стихийни бедствия и значително намаляване на причинените от бедствия, в това число водни бедствия, преки икономически загуби спрямо глобалния брутен вътрешен продукт, като се обръща особено внимание на защитата на бедните и хората в уязвимо положение.
  • Намаляване до 2030 година на вредното въздействие на градовете върху околната среда на глава от населението, включително като се обръща особено внимание на качеството на въздуха и управлението на градските и други отпадъци. 
  • Осигуряване до 2030 година на всеобщ достъп до безопасни, приобщаващи и достъпни публични и зелени площи, по-специално за жените и децата, по-възрастните хора и лицата с увреждания. 
  • Стимулиране на положителните икономически, социални и екологични връзки между градските, крайградските и селските райони чрез засилване на устройственото и стратегическото планиране на националното, регионалното и местното развитие.
  • Значително увеличаване до 2020 година броя на градовете и селищата, приемащи и прилагащи интегрирани политики и планове, насочени към приобщаване, ресурсна ефективност, смекчаване на въздействието и приспособяване към изменението на климата, устойчивост спрямо бедствия, разработване и прилагане на цялостни процедури за управление на риска от бедствия на всички равнища в съответствие с Декларацията от Сендай и Рамката за намаляване риска от бедствия 2015 – 2030 година. 
  • Подкрепа за най-слабо развитите страни, включително чрез финансова и техническа помощ, за изграждане на устойчиви и издръжливи сгради с използване на местни материали.

В рамките на проекта е изработен мониторингов доклад, който проследява развитието на Столична община и оценява напредъка по постигането на посочените цели.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub