Зелен ринг София е концепция за трансформирането на 30 км неизползвани територии в различни квартали и части на града и план за превръщането им в най-големия линеен парк. Рингът преминава по протежението на изоставени жп трасета, покрай реки, паркове, неизползвани производствени и инфраструктурни обекти и жилищни територии. Голяма част от тези терени в момента действат като естествен разделител между различни части на града.

Трансформацията им може да даде достъп до ново мултифункционално парково пространства на близо 250 000 души в 30 софийски квартала. Зеленият ринг може да служи и като важна пешеходна връзка и гръбнак на велосипедна мрежа, която значително да подобри мобилността в града.

Зелен ринг София
Квартали в близост до Зелен ринг София

По анализа и концепцията за реализация на Зеления ринг работят екипът на общинското предприятие Софияплан и инициаторите на проекта от фондация Зелена линия София. Основната им цел е да докажат възможността за свързване на различни столични паркове чрез Зеления ринг, който ще подобри пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали и ще осигури на много хора по-добър достъп до обекти на зелената система и разнообразни публични сгради. За целта е изготвен подробен анализ на широк спектър от фактори и нужди на местното население.

Разгледани са собствеността на земята, устройствените зони, дървесните масиви, обхвата на обслужване на ринга, гъстотата на населението и демографската прогноза за различните отсечки, пешеходната и вело достъпност, достъпа до административни сгради и социална инфраструктура.

Изследвано е и състоянието на съществуващата инфраструктура и пресечните ѝ точки с планираното парково пространство. Взети са предвид и състоянието на съществуващото улично осветление, както и свързаността на Зеления ринг с транспортната инфраструктура в града.

Концепцията обръща специално внимание и на потенциала на Зеления ринг София да съживи занемарени прострастранства в града ни и да насочат публични и частни инвестиции към множеството неизползвани терени, сгради и обекти около терените на бъдещия линеен парк.

Зелен ринг София
Население с пешеходен достъп до Зелен ринг София

Концепцията

Основа на концепцията е възможността за свързване на различни паркове, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, осигуряване на достъп от жилищни квартали до обекти на зелената система и разнообразни функции, които хората ежедневно имат интерес да ползват, като публични сгради, училища, детски градини, спортни обекти и др.

От друга страна Рингът дава перспектива за оживяване на стари производствени зони, както и преодоляването на големи инфраструктурни бариери. Концепцията обръща специално внимание и на потенциала на Зеления ринг София да съживи занемарени прострастранства в града ни и да насочат публични и частни инвестиции към множеството неизползвани терени, сгради и обекти около терените на бъдещия линеен парк. 

Реализацията му би подпомогнала и преодоляването на социалния и икономически дисбаланс и разликите в качеството на градската среда между северните и южни части на София. Концепцията предоставя възможност за обновяване и изграждане на зелени пространства около реките, за ревитализиране на самите реки и превръщането им в част от всекидневието на жителите на София.

Териториален обхват

Териториалният обхват на направените анализи е трасе под формата на пръстен с приблизителна първоначална дължина от 30 км, както и прилежащите територии, разположени в рамките на 100 м от трасето.

Социален и икономически потенциал
на Зеления ринг

Реализацията на Зеления ринг може да има много ползи за местния бизнес. Потенциалът на проекта е да насочи инвестиции в перспективни терени в града, които досега са били неглижирани поради липсата на свързаност с останалите значими градски части.

 • Зелен ринг София
 • Зелен ринг София
 • Зелен ринг София
 • Зелен ринг София

Рингът е линеен парк с дължина 30 км, който ще се използва за здравословно придвижване, разходка, отдих и туризъм, както и като място за културни, спортни и образователни събития. Той ще предоставя безпрепятствен вело и пешеходен достъп между кварталите чрез наземно и над/ подземно преминаване на улици и булеварди. Новото мултифункционално пространство ще стимулира активното придвижване в града и ще създаде благоприятна среда за бъдещи инвестиции в неатрактивните към момента зони в обхвата на трасето.

Участници в процеса

Инициативата за създаването на Зеления ринг е на архитектите Християна Василева и Светослав Александров от фондация Зелена линия София. Те работят в сътрудничество с екипа на Софияплан, който подпомага развитието на концепцията чрез множество анализи. Общинското предприятие координира и консултира процеса, като извършва разнообразни и подробни градоустройствени проучвания на възможностите за реализация.

План за действие

Концепцията за реализация на Зеления ринг включва план за действие, който чертае основните фази на проекта, и поставя основата на ефективното взаимодействие между различни заинтересовани страни, като определя ролята на отговорните структури, сред които ОП Софияплан, фондация Зелена линия София и направление Архитектура и градоустройство към Столична община.

Фаза 0. Дългосрочни стъпки за реализация на проекта
 • Отчуждаване на имоти, необходими за резервиране на трасето на Ринга
 • Постигане на споразумение между общината и държавата за имотите, част от Ринга
 • Включване на проекта в стратегически документи за общината (План за интегрирано развитие на СО (Програма за София), при потенциално разработване на Стратегии за пешеходно движение в СО или за осигуряване на свързаност между зелената система и др.)
 • Резервиране на трасето на Зеления ринг чрез устройствено планиране
 • Създаване на план за включване на заинтересованите страни по проекта Зелен ринг София
 • Комуникация
 • Създаване на конкурс за Стандарт на Зеления ринг
Фаза 1. Градоустройствен анализ и проучвания
 • Градоустройствени анализи
 • Изготвяне на онлайн карта
 • Определяне на характер на отсечките на трасето
 • Приоритизация по отсечки на трасето
 • Концепция
 • План за действие
 • Комуникация
Фаза 2: Административно градоуственоствена подготовка (фаза ПУП)
 • Подготовка на задание за изработване на ПУП по отделни отсечки на трасето
 • Геодезическо заснемане, вкл. на дървесната растителност
 • Експертна оценка на съществуващата растителност
 • Изработване на Подробен комуникационно-транспортен план (ПКТП)
 • Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)
Фаза 3: Изработване на инвестиционен проект
 • Задание за проектиране
 • Проектиране на инвестиционния проект от външен колектив, избран на конкурсен принцип
Фаза 4: Реализация на трасето на Ринга
 • Техническа реализация на отсечките по трасето

Извършените до момента стъпки от екипа на Софияплан и екипа на фондация  Зелена линия София отговарят на Фаза 1 от посочения план за действие и имат за цел да проверят какви са нуждите на населението на посочените територии по трасето на Зеления ринг. Можете да се запознаете с подробния анализ тук:

Архивни материали и проучвания

През лятото на 2021 г. беше завършена концепция за частта от ринга в район Слатина.

Столична община планира реализацията на Ринга да започне с изгpaждaнeтo нa вeлoaлeя oт BTУ „Toдop Kaблeшĸoв“ дo гapa „Πиoнep“, за която вече е приет Подробен устройствен план. Отсечката е част от велотрасе с по-голям обхват, проучено и разработено като подробна устройствена схема от екипа на Софияплан още през 2016 г. във връзка с цялостната концепция за развитие на веломрежата в Общия устройствен план на Столична община.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub