Софияплан става част от европейската платформа за пространствени данни

08.04.2021, гр. София - Софияплан предприе процес по привеждане на пространствените си данни в съответствие с изискванията на европейската Директива 2007/2/ЕО, известна като INSPIRE. Документът цели да създаде обща платформа за обмен на пространствена информация между държавните администрации в страните от Европейския съюз. Това става на базата на единни хармонизирани правила за обозначаване и интерпретация на пространствените данни. 

Платформата дава възможност на органите на публична власт, които по закон събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях информационни масиви. Целта е да бъдат преодолени проблемите, свързани със съвместимостта, качеството, организацията и достъпността до пространствената информация в рамките на Европейския съюз.

България е поела ангажимент да приведе пространствените си данни в съответствие с INSPIRЕ през следващите години. Това е регламентирано в Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), приет през 2010 г. във връзка с изпълнението на европейската директива. Документът поставя изискването за разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни, който да бъде част инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). 

В изпълнение на закона Софияплан адаптира към европейските стандарти терминологията в пространствената база данни, която предприятието поддържа. Това е отразено и в работата по изработването на заданието за изменение на Общия устройствен план на Столична община (СО).

Целта е в процеса на стратегическо и пространствено планиране на СО да се използва строго структурирана система, която се прилага в глобален мащаб. По този начин ще бъде улеснена и обмяната на данни в сферата на устройственото планиране между България и останалите страни-членки на Европейския съюз. В момента екипът на Софияплан провежда разговори с отговорните институции за официализирането на терминологията, възприета от общинското предприятие. 

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub