Световната здравна организация препоръчва хората в зряла възраст да извършват най-малко 30 минути физическа активност на ден, а децата да се движат и спортуват поне 60 минути дневно.

Софияплан изработи проект на стратегията “София спортува” за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община. Стратегията е базирана на анализ на количествени, качествени и пространствени данни за това как и колко спортуват столичани, къде могат да го правят безплатно и платено и какъв потенциал за развитие имат спортните оператори.

71% от жителите на Столична община над 15-годишна възраст изобщо не отделят време за спорт, като най-голяма част от тях живеят на територията на кв. Надежда, кв. Орландовци и кв. Свобода. Делът на неспортуващите нараства пропорционално с възрастта на респондентите, като 96% от хората във възрастовата група над 61 години са декларирали, че не извършват никаква спортна дейност. От останалите 29%, които са декларирали, че спортуват, най-голям е делът на хората, които отделят до 2 часа седмично за движение.

На територията на общината са регистрирани 170 броя спортни площадки за широко обществено ползване на открито, стрийт фитнес и тенис маси с локално значение в кварталите, които дават възможност за осигуряване на ежедневна физическа активност. Анализът показва, че около половината от населението на общината (700 222 души) има пешеходен достъп до поне един такъв обект. Допълнително, за 70 броя от 150-те публични училища на територията на Столична община има данни за осигурен публичен достъп в извънучебните часове.

В края на втората година от пандемията с Ковид-19, 59% от респондентите са започнали да посещават паркове и градинки повече в резултат на епидемиологичната обстановка и затварянията. 22% от респондентите често спортуват в парковете. Във възрастовата група 15-24 г. този процент е дори 29%. 945 990 души имат достъп до реализирани и частично реализирани обекти на зелената система за широко обществено ползване в рамките на не повече от 600 м или 9 минути ходене пеша. Това са почти ⅔ от населението на общината (61%). Парковете и зелената система на града са и място за неформални спортове и игри за жителите на града.

Като отделна група се разглеждат местата за игра на територията на общината. Към настоящия момент тези обекти осигуряват условия за движение предимно за възрастовата група до 6/12 години, и то не повсеместно. Тази специфична група места е неделима част от цялостната система от публични пространства за физическа активност, движение и спорт. На територията на Столична община са идентифицирани 1779 места за игра, като достъп до 300 м от мястото на живеене имат 68% от жителите на СО.

При образователната инфраструктура, анализът на детските градини показва, че 76% от детските градини са в нормите относно площ на имот и заетост и могат да подсигурят достатъчно място за игра на децата в тях. Около 93% от общинските училища в СО са разположени в имоти, които спрямо сегашната заетост отговарят на всички норми, а недостатъчно място за спорт имат тези в централна градска част.

1 277 145 души в СО (82%) имат достъп до платени услуги в спортна база или спортен клуб на 9 минути ходене пеша. Голяма част от обектите предлагат повече от един вид спорт, което предоставя и потенциал за функционално разнообразие. Впечатление прави, че райони, в които няма разнообразие от безплатни пространства за физическа активност и спорт, нямат разнообразие и от платени места за спорт.

За спортно-рекреационна дейност, 835 347 души имат пешеходен достъп в рамките на 9 минути ходене пеша до спирка на градския транспорт, през която минава линия с пряка връзка към Плана, Витоша, Люлин, Лозенската или Стара планина. Докато Витоша е много натоварена напоследък, останалите 4 планини около града предлагат добри условия, но се ползват значително по-рядко.

Спортът и физическата активност в Столична община са част от ежедневието на всички. 

Стратегическото развитие на спорта, физическата активност и спортно-туристическата дейност в Столична община си поставя 5 цели:

Стратегическа цел 1: Спорт за деца и ученици

Насърчаване и създаване на условия за физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за децата в образователните институции

Навиците за спорт и всекидневният двигателен режим следва да се формират от най-ранна възраст, за да бъдат гарант за социално включване, добро физическо и психическо здраве, както и за пълноценно личностно развитие на децата. При подрастващите физическото възпитание формира дисциплина и отговорност, отборен дух и целеустременост. То има ключова роля за превенция на рисковото поведение и отпадане от системата на образованието. Заложените действия са насочени към развиване на навици за спорт, движение и туризъм от най-ранна възраст.

Какво искаме да постигнем?

 • Здрави и физически активни деца и ученици
 • Изграждане на потребност и трайни навици за физическа активност у подрастващите
 • Включване на спорта и спортно-туристическата дейност като възпитателен механизъм за превенция на рисково поведение на деца и ученици
 • Контакт чрез спорта между различни възрастови и социални групи деца и ученици

Как го постигаме? 

Мярка 1.1. Създаване, прилагане и развитие на програми и дейности, които подпомагат изграждането на трайни навици за спорт, туризъм и физическа активност за деца и ученици.

Деца в детски градини 

 • дейности на открито всеки ден, независимо от метеорологичните условия;
 • зелени училища извън града;
 • регулярни участия в детски състезания между детски градини;
 • насърчаване на придвижването пеша, с тротинетка и велосипед; 
 • включване в игрите на всички деца според възможностите им;
 • насърчаване на спорт, движение и игри заедно между деца и родители;
 • педагогически и ситуационни игри;
 • активно включване на танца за поддържане на физическа активност; 
 • организиране на спортни занимания по време на ваканциите;
 • насърчаване на игри, включващи движение;
 • повишаване капацитета на педагогическия екип в детската градина за реализиране на дейности в областта на здравословния начин на живот и спорта;
 • насърчаване на отборни игри.

Деца в училище 

 • въвеждане на спортни дейности всеки ден;  
 • регулярни походи в планината и зелени училища - от ден до месец;  
 • отбори в училищата;
 • състезания между училищата;  
 • насърчаване на придвижването пеша, с тротинетка и велосипед; 
 • насърчаване на спорт и движение заедно с родителите;
 • педагогически и ситуационни игри;
 • насърчаване практикуването на отборни игри и спортове;
 • активно включване на танца за поддържане на физическа активност; 
 • включване на децата в организационна дейност около състезанията;  
 • организиране на спортни занимания по време на ваканциите;
 • лекционни курсове за ползите от спорта, история на спорта и постиженията;
 • предизвикателства за насърчаване на всекидневната физическа активност (достигане на определен брой крачки/ предизвикателства на ден);
 • подкрепа и обучение на учители за организиране и провеждане на извънкласни дейности в областта на спорта;
 • партньорства с организации.

ЦПЛР Спортна школа София

 • разширяване на дейността и капацитета на школата за работа с повече деца и спортове;
 • разширяване на обхвата на басейните, управлявани от ЦПЛР Спортна школа София (може и в партньорство с най-близкия училищен басейн за заместване на часовете по физическо възпитание с уроци по плуване за учениците от и над 5 клас, особено за училищата без физкултурен салон);
 • разширяване на обхвата на базите за различни видове спорт, управлявани от ЦЛПР Спортна школа София (може и в партньорство с училища за заместване на часовете по физическо възпитание с уроци по спорт, особено за училищата без физкултурен салон).

Мярка 1.2. Осигуряване на качествена и разнообразна спортна инфраструктура в образователната система - детски градини и училища. 

 • изграждане, реновиране и отваряне за широк достъп на иновативни и съвременни спортни съоръжения; 
 • осигуряване на условия за съхранение на спортна екипировка, преобличане и баня за децата и учениците.
Стратегическа цел 2: Спорт за всички

Насърчаване и създаване на условия за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност за всички възрастови и социални групи

Спортът е предпоставка за поддържане на добро физическо и психическо здраве, както и добра платформа за социална активност и включване, а от там и съществен фактор за повишаване качеството на живот на населението. Необходими са комплексни действия за разпознаване на спорта и физическата активност като важна част от ежедневието на хората в общината. Целта е да бъдат формирани трайни навици в поведението на всички хора към здравословен начин на живот и всекидневна спортна активност. Разширяване на предлагането, комуникацията и изваждането на спорта на открито цели да предложи възможност на всеки да намери спорт или физическа активност за своите нужди. Заложените действия са насочени към всички възрастови и социални групи, като ги насърчава да се движат и спортуват заедно. 

Какво искаме да постигнем?

 • Здрави и физически активни хора
 • Спортът и физическата активност са важна и приятна част от всекидневието на всички
 • Контакт чрез спорта между различни възрастови и социални групи

Как го постигаме? 

Мярка 2.1. Създаване и прилагане, развитие и широка комуникация на програми и дейности, които подпомагат изграждането на трайни навици за спорт, физическа активност и туризъм в следните възрастови и социални групи: 

Студенти

 • регулярни походи в планината и зелен университет - от ден до месец;  
 • отбори в университетите;
 • състезания, първенства и предизвикателства между университетите извън редовните национални и регионални такива;  
 • включване на студенти в организационна дейност около състезанията; 
 • насърчаване на придвижването пеша, с тротинетка и велосипед;  
 • лекционни курсове за ползите от спорта, история на спорта и постиженията; 
 • предизвикателства за насърчаване на ежедневната физическа активност (достигане на определен брой крачки/ предизвикателства на ден);
 • активно включване на танца за поддържане на физическа активност; 
 • партньорства с организации.

Хора в пенсионна възраст 

 • спорт и физическа активност в пенсионерските клубове и домовете за възрастни хора;
 • лечебна гимнастика и рехабилитация;
 • туризъм извън града заедно с туристически дружества;
 • насърчаване на придвижването пеша, с тротинетка и велосипед; 
 • активно включване на танца за поддържане на физическа активност; 
 • насърчаване на спортна и двигателна активност на открито - в паркове и градини;
 • предизвикателства за насърчаване на ежедневната физическа активност (достигане на определен брой крачки на ден/ предизвикателства на ден);
 • спортни състезания за възрастни хора;
 • финансови помощи за спортна клубна карта (ваучери за спорт);
 • партньорства с организации.

Хора в неравностойно положение (физически и психически увреждания)

 • спорт и физическа активност в дневни центрове за подкрепа;
 • лечебна гимнастика и рехабилитация;
 • туризъм извън града заедно с туристически дружества;
 • квоти за включване в състезателна или спортна дейност;
 • предизвикателства за насърчаване на ежедневната физическа активност (достигане на определен брой крачки/ предизвикателства на ден);
 • активно включване на танца за поддържане на физическа активност; 
 • насърчаване на спортна и двигателна активност на открито - в паркове и градини;
 • партньорства с организации.

Хора в социално изключени групи (малцинства, уязвими групи) 

 • възможности за осигуряване на ваучери за спорт;
 • квота за състезания и групови прояви; 
 • спортът като средство за интеграция заедно с неправителствен сектор; 
 • търсене на таланти сред изключените групи; 
 • адаптирана спортна терапия за рискови групи;
 • активно включване на танца за поддържане на физическа активност; 
 • насърчаване на придвижването пеша, с тротинетка и велосипед;
 • реализиране на проекти в партньорство с НПО за интеграция на хора с увреждания чрез спортни дейности;
 • партньорства с организации.

Хора в трудоспособна възраст

 • партньорства с работодатели за осигуряване на карта за спорт и/или време за спорт;  
 • спортни предизвикателства (в офиса и от офис към офис (вкл. и служителите в администрацията)); 
 • любителски състезания за цялото семейство; 
 • организиране на масови походи; 
 • насърчаване на придвижването пеша, с тротинетка и велосипед, използването на стълби вместо асансьор; 
 • активно включване на танца за поддържане на физическа активност; 
 • подсигуряване на треньор в офиса и/или предприятието за обяснение на ползите от спорта в ежедневието ни и как да спортуваме правилно.

Мярка 2.2. Създаване на подходящи условия в града и планината, които насърчават спорта, физическата активност и туризма и тяхното практикуване масово за всички възрасти заедно:

 • маратони;
 • предизвикателства за ориентиране;
 • щафетни игри за цялото семейство и за всички поколения;
 • насърчаване и популяризиране на отборни игри;
 • квартални първенства по футбол, волейбол, баскетбол и други отборни игри;
 • градски спортни предизвикателства; 
 • насърчаване на създаване на спортни занимания между различни поколения.
Стратегическа цел 3: Спорт за високи постижения

Спорт за високи постижения - подпомагане дейността и развитието на спортни клубове и федерации на територията на СО 

Спортът за високи постижения е естествено продължение и резултат от добре работещата и управлявана инфраструктура и от голям брой хора, за които спортът е част от всекидневието. Във фокуса на тази цел попада развитието на спортните клубове и федерации на местно ниво, които реализират професионалния спорт и благодарение на които Столична община се разпознава като спортен град с активни спортисти с високи постижения. Заложените действия обхващат пакет за развитие на детско-юношеските школи, на професионалните бази за спортисти, гъвкави финансови инструменти за насърчаване и подкрепа на спортните организации и множество изяви на местно, национално и наднационално ниво. 

Какво искаме да постигнем? 

Успешни, конкурентни спортни клубове и федерации, които активно участват в местни, национални и международни първенства.

Как го постигаме?

Мярка 3.1. Създаване на финансови механизми за спортни клубове, членове на лицензирани спортни федерации, вписани в Регистъра по чл. 9, ал. 1, т. от ЗФВС с обществено полезна дейност на територията на СО.  

 • разширяване обхвата на Програма за развитие на детско-юношеския спорт;
 • подкрепа за провеждането на емблематични за столицата събития със свободен достъп за граждани;
 • развитие на капацитета на спортните клубове в обществено-полезна дейност (управленски, финансов, оперативен).

Мярка 3.2. Подпомагане на участия на спортисти, състезаващи се от името на спортни клубове на територията на СО.

 • съфинансиране за участие в международни спортни събития;
 • осигуряване на стипендии за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в областта на спорта.

Мярка 3.3. Подкрепа за оборудване на спортна база

 • създаване на спортни центрове, посветени на определен вид спорт; 
 • обвързване на спортните центрове в мрежа;
 • финансови субсидии или облекчени финансови условия (нисколихвени заеми и др.) за обновяване и развитие на оборудването на спортни зали срещу некомерсиални пакети за достъп за масов спорт на възрастни хора или хора от уязвими групи.

Мярка 3.4. Стимулиране на треньори и преподаватели

 • подпомагане на възможности за обучения и допълнителни квалификации на педагози и треньори съвместно с НСА "Васил Левски" и други висши училища;
 • осигуряване на награди за изведени на призови места училищни, клубни и национални отбори и индивидуални състезатели.

Мярка 3.5. Подпомагане домакинството на значими за СО регионални, национални и международни спортни събития 

  .
 • ресурсна и организационна подкрепа на национални федерации и клубове при осъществяване на спортни международни събития на територията на Столична община;
 • популяризиране на София като Европейска столица на спорта чрез мащабни кампании, събития, инициативи.
Стратегическа цел 4: Спорт близо до всички

Изграждане и поддържане на качествена и достъпна мрежа от места за спорт и движение близо до хората 

За да може спортът и нуждата от физическа активност и туризъм да станат част от всекидневието на хората, е важно местата и възможностите за спорт и туризъм да бъдат бързо и лесно достъпни, да бъдат добре поддържани и да дават възможност за практикуване на разнообразни спортове за всички възрастови и социални групи. Целта е спортът да стане по-видим в градското пространство. Необходимо е обвързване на тези места в добре развита мрежа от разнообразни обекти и довеждаща инфраструктура с високо качество, и двете изградени по природосъобразен начин. Целта поставя фокус и върху отварянето на спортната база в училища и университети и развитието на туризма и спорта в природни условия.  

Какво искаме да постигнем? 

 • Качествена, разнообразна, достъпна инфраструктура;
 • Условия за спорт близо до дома и работното място;
 • Условия за спорт на открито и активна планина;
 • Инфраструктурата, изградена по качествен и природосъобразен начин;
 • Свободен достъп на всички жители на Столична община до безплатна спортна инфраструктура (училищен двор, спортна площадка, парк, велоалея).
 • Ефективни, жизнени и добре свързани места за спорт и физическа активност.

Как го постигаме?

Мярка 4.1. Осигуряване на качествена и разнообразна инфраструктура за спорт близо до жителите на общината и според нуждите им. 

 • изграждане на нови обекти за спорт, движение, игра и танц;
 • реновиране и поддръжка на съществуваща спортна инфраструктура;
 • споделено ползване; 
 • изграждане и поддържане на зони за почивка и спорт в паркове; 
 • осигуряване на достъп до спортната инфраструктура за хора с увреждания.

Мярка 4.2. Изграждане и поддръжка на спортна и спортно-туристическа инфраструктура извън населени места - планини, водни обекти, поле.

 • изграждане и поддръжка на маркировка на туристически маршрути;
 • осигуряване на условия за практикуване на зимни спортове – ски, сноуборд, кънки и др.;
 • обособяване и поддръжка на туристически маршрути;
 • изграждане на съоръжения за спорт, движение и игра (велотрасета, паркове за водни спортове, конни бази и др.).

Мярка 4.3. Осигуряване на подобрен достъп до спортни обекти и среда с повишени природни качества - планини и паркове. Създаване на зелени здравословни коридори и осигуряване на приятна и безопасна градска среда, която да благоприятства движението в градски условия 

 • подобряване на обществения транспорт; 
 • подобряване на пешеходния достъп; 
 • обособяване на връзки между обекти на зелената система; 
 • инвестиции в изграждане на зелени клинове и велосипедни връзки;
 • свързване в мрежа на обектите за спорт, танц и игра чрез зелени коридори. 
Стратегическа цел 5: Спортът управляван в партньорство

Интегриран подход за управление на системата за спорт и спортно-туристическа дейност

Активно спортуващата община и добре развитата и поддържана инфраструктура могат да бъдат възможни само при добро и ефективно управление на спорта и спортно-туристическата дейност и съпътстващата ги инфраструктура. Тази цел концентрира внимание и усилия върху голямата роля на участието и тясното сътрудничество на родителите, децата, училищата, правителството, местната власт, неправителствените организации и средствата за масова информация и др. във формирането на физическата култура на жителите на СО, които да имат възможност чрез индивидуални и групови методи на въздействие да бъдат убедени в ползата от физически активния начин на живот.

Какво искаме да постигнем?

 • интегриране на политиките за спорта и спортно-туристическата дейност с други политики на СО - икономически, културни, инфраструктурни, социални, екологични, образователни и др.;
 • спортна инфраструктура, която се ползва споделено от различни заинтересовани страни;
 • добре поддържана и актуална (онлайн) информация и активни комуникационни канали за всички обекти и възможности за спорт и туристическа дейност (информация, адаптирана към различните възрастови и социални групи потребители);
 • силни и устойчиви партньорства както с местни, така и с международни организации;
 • адаптирани за различните потребители информационни кампании за популяризиране на спортните активности и ползите от практикуването им; 
 • треньори и учители по спорт в училища, детски градини и университети, които вдъхновяват децата и студентите да се движат и спортуват;
 • ефективно ползване и устойчиво поддържане на създадената инфраструктура и обогатяване на мрежата с нова природосъобразна и устойчива спортно-туристическа инфраструктура; 
 • добре развити финансови инструменти за подкрепа на спортните организации (професионални и аматьорски).

Как го постигаме? 

Мярка 5.1. Общината изпълнява водеща роля на медиатор в процеса на управление и планиране

 • общината използва всички свои структури, като дирекция “Спорт и младежки дейности”, фондация „София - европейска столица на спорта“, общинските дружества “Спортна София” и “Софийски имоти”, ЦПЛР “Ученическа спортна школа София” и др. за създаване на годишни планове за действие, програми за реализация и изграждане на трайни партньорства;
 • за осигуряване на партньорство с държавни институции като ММС, МОН;
 • за осигуряване на партньорства - между образователни институции, спортни обекти, спортно-туристически обекти, спортни зали, спортни клубове, спортни федерации, читалища и т.н.;
 • за управление на спортна и спортно-туристическа инфраструктура - общинска, частна, в системата на образованието;
 • за управление на човешкия ресурс - учители по физическо възпитание, треньори, планински водачи, хижари, мениджъри и организатори на спортни дейности и събития, преподаватели и фасилитатори. Подпомагане на обмени и допълнителна квалификация за предоставяне на качествено физическо възпитание и занимания;
 • за организиране на спортни и спортно-туристически събития; 
 • за активно включване на доброволчеството в организацията на спортни и спортно-туристически дейности; 
 • за подготовка на богат и разнообразен спортен и спортно-туристически календар;
 • за осигуряване на финансиране - публично-частни партньорства, алтернативни източници на финансиране - спонсори, доброволчески инициативи, бизнеси и НПО;
 • осигуряване на облекчени административни процедури при партньорство между общината и всички заинтересовани страни;
 • международни партньорства за развитие на масов спорт и спорт за високи постижения.

Мярка 5.2. Ефективна и активна комуникация за включване на всички възрастови и социални групи хора за насърчаване на физическата активност:

 • популяризиране на спортния календар на общината;
 • информационна кампания за насърчаване на спорт и движение на всички; възрастови и социални групи (спорт от ранна възраст в семейството, здравословен начин на живот, спорт за възрастни, спорт между поколенията и т.н.);
 • организиране на "дни на отворените врати" на спортните клубове, в които се предлагат открити тренировки, с цел привличане на хора;
 • включване на добре разпознати лица (според целевата група) за посланици;
 • популяризиране на механизмите за реализиране (финансови, партньорства).

Мярка 5.3. Оптимално и споделено използване на спортната инфраструктура.

 • ползване на спортни и почивни бази на университети в и извън територията на СО;
 • ползване на ведомствени почивни бази в и извън територията на СО.

Мярка 5.4. Развитие на механизми за адаптация на двигателната активност, спорта и спортно-туристическата дейност в извънредни ситуации, като здравна епидемия.

 • разширяване на достъпа до спортна инфраструктура на открито;
 • възможности за дигитализация на системата за проектно финансиране по програми.

Мярка 5.5. Развитие на нормативната уредба за постигане на специфичните цели на настоящата стратегия.

Мярка 5.6.  Подобряване на финансовите инструменти за подкрепа на спортните организации за обществена дейност.

 • разширяване на обхвата на общински програми за реализация; 
 • реализиране на интегрирани междусекторни действия чрез държавно и европейско финансиране (Програма за развитие на регионите, ОП Човешки ресурси, ОП Наука и образование, Еразъм +, Национален план за възстановяване и устойчивост) - подобряване на градската среда чрез създаване на зони за спорт и игра, зелена система и свързаност, обновяване на спортна инфраструктура; превенция на здравето чрез спорт и движение; подобряване на възможностите за спорт и потенциала за включване на повече хора чрез повишаване капацитета на треньорите и учителите по спорт, развитие на човешкия ресурс, отговорен за спортната активност и туристическата дейност и други;
 • подобряване на условията за реализиране на публично-частни партньорства;
 • разработване на система от социални, икономически и маркетингови критерии за приоритизиране на значимите за СО спортни събития;
 • стимулиране на корпоративна социална отговорност.

Всяка година дирекция “Спорт и младежки дейности” ще подготвя програма за действие по тази стратегия. Предстоят обществени консултации по стратегията след публикуването на проекта и приемане на стратегията от Столичен общински съвет. 

С цялата стратегия и приложенията към нея можете да се запознаете на линковете:

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub