Анализ на южната част на Район Лозенец

Анализът на южната част на Район Лозенец е възложен от ОП Софияплан и разработен от Съюза на урбанистите в България. Проучването е първата стъпка към разработването на детайлен план за действие, който би могъл да посочи конкретни мерки за подобряване на състоянието и бъдещото развитие на територията.

Запознайте се с частите на анализа

Обхват

Анализът и оценката са базирани върху възприетата система за структуриране територията на Столична община по градоустройствени единици (ГЕ). Разглежданата територия включва четири от тях:

 • ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
 • ГЕ2 „Парк - Борисова градина - разширение Кръстова вада“
 • ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
 • ГЕ4 местност „Зоопарк“

Основни изводи

Основните изводи са систематизирани в 15 отделни категории – Собственост, Обитаване, Труд, Демография, Обществено обслужване, Зелена система, Санитарно-хигиенни и екологични условия, Спорт и отдих, Културна идентичност на средата, Улична мрежа, Пешеходни пространства и достъпност, Масов обществен транспорт, Паркиране, Интензивност на трафика, Техническа инфраструктура.
Сред основните заключения от анализа са темите за:

 • неактуалните данни в кадастралната карта спрямо издадените актове за общинска собственост;
 • множеството случаи с превишени стойности на показателите КИНТ и Плътност на застрояване;
 • високият дял на жилищните сгради без информация за собственост;
 • липсата на мерки за адекватно отчитане на демографската динамика;
 • сериозният дефицит на общински и/или държавни обекти на образованието и възпитанието;
 • значително ограничените условия за практикуване на спорт в територията за по-голямата част от населението;
 • частично проведена и изключително недостатъчна за добрата достъпност от и към кварталите улична мрежа;
 • слабо изградена и силно фрагментирана пешеходна мрежа;
 • обществен пътнически транспорт, преминаващ единствено по обграждащите територията булеварди;
 • значително преобладаващ моторизиран трафик – леки и тежкотоварни автомобили спрямо немоторизирания – пешеходци и велосипедисти;
 • липса на последователно и цялостно изградени трасета на канализационни колектори, предвидени в ОУП.

Това са само акценти от всички направени изводи, като в края на документа „Оценка по тематични области” има и изведени конкретни насоки и препоръки.

Данни

Данните, използвани за проучването идват от три източника:

 • информация, предоставена от ОП Софияплан
 • данни, събрани от теренни проучвания (в периода септември-ноември 2020 г.)
 • анкетно проучване

Подход и метод на оценка

Оценката на качеството на средата в разглежданата територия в район „Лозенец“ е изцяло базирана на инструмента „Градски Стандарт“, разработен от Съюз на Урбанистите в България (СУБ).

Приложението на Стандарта за конкретната територия е направено чрез изследване на всяка една от тематичните области и съответните им нива. Това прави възможно пълното и последователно проследяване на процесите, случващи се в територията. Задълбочените анализи по всеки един от показателите показват различни аспекти от градската среда и идентифицират процеси и тенденции, които би било удачно да доведат до формулирането на план за действие.

На база този инструмент, територията е оценена в пет тематични области: Здравословна, Жизнена, Устроена, Сигурна и Характерна среда, спрямо свързаните с тях критерии. Количествените и качествените данни, използвани за оценката на средата са получени:

 • като част от изходната информация;
 • от извършените теренни проучвания;
 • като резултат от допълнителна обработка, анализ и експертна оценка.

Посредством географски информационни системи, всички данни са обобщени на ниво регулационен квартал, чрез методи за пространствен анализ (IDW Interpolation, Kernel Density Estimation, Zonal Statistics и др.). Резултатите по всеки от използваните показатели е приведен към тристепенна скала, където 1 е най-ниската (лоша) оценка, а 3 най-висока (добра). Всеки един показател е оценен самостоятелно илюстриран на схема, като обобщената оценка е представена като сума от получените оценки по отделни показатели, в съответствие със заложените тежести, определени на база експертна оценка.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub