Стъпка 5: Съставяне на програма за реализация

Най-голяма тежест в работата по подготовката на Програма за София има планирането и избора на подход за нейната реализация.

Инструментите за осъществяване на Програмата стъпват на целите, заложени във Визия за София и други стратегически документи, подробно описани в Стъпка 2 от създаване на Програмата. За да бъдат осъществени амбициите, заложени в стратегическата част на документа, са определени 102 мерки, повечето от тях засягащи различни сектори. Всяка от мерките включва подробно описание на необходимите действия и възможни проекти. Посочени са също така отговорните звена на Столичната община, както и списък от потенциални партньори. Мерките са остойностени и е формиран общ индикативен бюджет, необходим за реализацията на Програма за София. Създадена е и система за приоритизация на мерките, която цели да насочи вниманието и ресурсите в посока реализация на най-комплексните и важни за максимално много заинтересовани страни мерки. Направен е също така списък с важни за общината проекти - интегрирани и секторни, който не е изчерпателен, а пожелателен. 

Както самата община, така и местният бизнес, НПО, академични институции и др. ще могат да формират други, различни от предложените проекти, както и ще могат да заявяват участието си в някои от тях. Всеки от проектите ще бъде подложен на система за оценка, която предстои да бъде създадена от Управляващия орган на Програма “Регионално развитие”. Очаква се основна тежест да имат съответствието на проекта с описаните в Програма за София мерки, както и попадането му в определените от Програмата зони за въздействие. Друг важен аспект, който ще бъде оценяван, е наличието на партньорства между различни структури - държавна и общинска администрация, бизнес, НПО, академични структури и др. 

Тъй като София е силно свързана с близките градове, дейностите, описани в Програма за София не се ограничават до границите на общината. Определен е списък на междуобщински проекти (Интегрирани териториални инвестиции), които да помогнат за развитието на региона като цяло.

Мерки за климата и намаляване на риска от бедствия

Изменението на климата, състоянието на околната среда и уязвимостта към различни бедствия имат пряко въздействие върху икономическото и социалното развитие на хората. Това е особено осезаемо в големи градове като София. Отчитането на предизвикателствата пред общината, свързани с изменение на климата, е осъществено чрез синхронизиране на Програма за София с проекта (към септември 2021 г.) за План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 - 2030 г. Постигнато е високо ниво на интеграция между двата документа. Мерките за климата не са самостоятелно обособени, тъй като необходимостта за намаляване на парниковите газове и за планиране на мерки за адаптация са припознати във всички относими специфични цели на Програма за София. Интегрирането на мерките от проекта за План за действие за устойчива енергия и климат в Програма за София допринася за подпомагане на трансформацията на икономиката на София към по-устойчиво бъдеще, като се акцентира не само върху нисковъглеродното развитие, но и върху защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия.

В процеса на разработване на Програма за София са отчетени и действащите политики и стратегически документи за управление на рисковете от различни бедствия на национално и местно ниво. Взети са предвид и предложените от екип на Световна банка мерки за смекчаване на рисковете от бедствия, изготвени въз основа на оценка на рисковете в рамките на проект за разработване на Национален профил на рисковете от бедствия, реализиран от Министерство на вътрешните работи.

Индикатори

За да бъде проследяван своевременно прогресът по изпълнение на Програма за София, е съставен списък с индикатори. Подготвени са два вида индикатори, съобразени с изискванията на МРРБ - такива за продукт и такива за резултат. Първите мерят брой или обем на завършени проекти, докато вторите мерят ефекта от положените усилия и вложените ресурси. Индикаторите за резултат съвпадат в голямата си част с тези, с които е оценявана територията на общината, за да бъдат определени зоните за въздействие, описани в Стъпка 3 - Идентифициране на зони с най-голяма нужда от намеса. Това цели по-лесно проследяване на развитието, спрямо заложените в Програма за София цели за всеки един квартал, населено място или местност в общината.

Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub