За Софияплан

Софияплан e общинско предприятие, което отговаря за високия ранг пространствени и стратегически планове на Столичната община. Разполагаме с мултидисциплинарен екип, който работи в активен диалог с широк кръг заинтересовани страни, събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда и развитието на общината, и прави предложения за политики и планови инструменти за реализацията им към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община. Предприятието се нарича Софияплан от 10 септември 2020 г., по силата на решение на Столичен общински съвет. То е наследник на Дирекция Генплан на КНИПИ Софпроект и на ОП Софпроект – ОГП, като претворява планировъчните традиции съобразно новите реалности и нужди и съхранява високия професионализъм на предшествениците си.

Ключови проекти на Софияплан са: Визия за София 2050 (дългосрочна стратегия за развитие на Столична община);  Общият устройствен план на СО (това включва действащия ОУП, измененията му за разширяване на мрежата на метрополитена и работите по подготовката за неговата обща актуализация - Планът на София) и Планът за интегрирано развитие на СО 2021-2027 - Програма за София. Предприятието е изработило общинските планове за програмните периоди 2007-2013г. и 2014-2020г. и разработва, координира и подкрепя планове, секторни стратегии и политики за устойчивото развитие на Столична община. Разгледайте проектите ни тук.

Водещи принципи в работата на Софияплан са осигуряването на максимална прозрачност в решенията за планирането на общината и възможности за участие на гражданите и експертите в информиран разговор за бъдещето на града. Сътрудничим с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. Вижте списък с партньорите ни тук.

В Софияплан функционира и стажантска програма — свържете се с нас при интерес.

Защо правим промяната?

"Целта на Софияплан е да се получи координация в осмислянето на средата и в създаването на плановете за нейната промяна."

— Любо Георгиев, директор на Софияплан

"Задачата на екипа, който ще координира процеса по изготвяне на стратегиите за управление, е да имаме обща стратегическа визия под шапката на Визия за София."

— Здравко Здравков, главен архитект на Столична община

Нашата нова идентичност

Представяме ви новата визуална идентичност на Софияплан, разработена от агенция Imp-Act. Тя използва стилизирани елементи от герба на София и шрифта, създаден за нуждите на столицата — Sofia Sans. Идентичността борави с 8 цвята, които маркират основните теми в работата на Софияплан и използва динамичен визуален език, адаптиращ се към всяко от полетата на дейност.

“Целта, която следвахме в работата по новия бранд на Софияплан, беше да улесним навигацията сред комплексните и мултидисциплинарни теми, с които екипът работи, и да ги направим по-достъпни и интересни и за по-широката аудитория."

— агенция Imp-Act

Основни проекти

Визия за София

Визия за София е инициатива на Столична община за създаването на споделена и дългосрочна стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. Стартегията е създадена на базата на десетки изследвания и анализи на моментното състояние на София и с участието на над 10 000 организации, бизнеси и граждани. Тя включва конкретни стъпки, мерки и цели за бъдещото устойчиво развитие на града.

Цел: да координира усилия на гражданите, бизнеса, науката, неправителствените организации и администрацията за дългосрочното развитие на общината.

Запознайте се с Визия за София тук.

Планът на София

Планът на София или общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на Столична община. Процесът по обновяването му започва с изработването на Визия за София, която да определи целите за бъдещо развитие на града. Следващият стратегически проект на Софияплан е изменението на Планът на София, за да бъде той съвременен и реалистичен.

Цел: да позволява активно, навременно и устойчиво управление на територията, за да подпомага изпълнението на стратегическите цели за развитие на общината.

Следете и участвайте в създаването на Планът на София тук.

Програма за София

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027. Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на града. Това става на базата на подробен анализ на актуалните проблеми и потенциали на общината и връзките й с околните селища. Програмата ще определи приоритетни зони за въздействие и конкретни ключови проекти, които ще се реализират през следващия програмен период на ЕС.

Цел: да бъдат избрани и приоритизирани най-аргументираните, необходими и реализуеми проекти за развитие на общината.


Столична община

ОП “Софияплан”
гр. София, Зона Б5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
+359 2 920 68 62
info@sofiaplan.bg

Запишете се за нашия бюлетин

Политика за защита на личните данни
Права за ползване на материали
Станете партньор
Отчети за дейността
Правлник за дейносттаИзработка на уебсайт от WeboHub